Konfliktutvalget

Møte mellom haldenstøver og golden retriever
Foto: Vibeke Brath

Konfliktutvalget er et utvalg, oppnevnt av NKKs hovedstyre, som har som oppgave å bistå med å løse konflikter i NKKs medlemsklubber.

Fra tid til annet oppstår det behov i klubbene for å få hjelp til å løse organisatoriske problemer i klubbene, og her kan en benytte Konfliktutvalget (KU) sin kompetanse til å komme videre i sakene.

KU behandler klager på vedtak i organisatoriske spørsmål gjort i region, klubb eller forbund. Kun vedtak som ikke kan påklages til høyere organ internt i region, klubb eller forbund kan forelegges KU.

Rett til å klage til KU har enhver berørt, det være seg enkeltperson eller et valgt organ, og klage til KU stilles direkte til KU, ved NKKs administrasjon.

KU fatter ikke bindende vedtak i forelagt sak, men avgir en rådgivende uttalelse. KU skal forsøke å få partene til å komme til en felles enighet og en bindende avtale dem i mellom. Hvis begge parter er enige om det kan KU avgi en bindende uttalelse for partene.

Hovedstyret har på sitt møte i desember 2014 vedtatt ny instruks for konfliktutvalget, samt oppnevnt nye medlemmer i utvalget.

Medlemmer fra 1.1.2020:

  • Christian Egeberg (leder) 2 år
  • Kirsten Bjørnelykke (nestleder) 1 år
  • Eivind Mjærum 2 år
 

Våre samarbeidspartnere: