Opplæring og deltakelse i arbeidsgrupper

HD-avleserne er veterinærer som før opplæringen har lang erfaring med skjelettsykdommer og røntgendiagnostikk . Opplæringen hos NKK innebærer bl.a avlesing og riktig kategorisering av minst 5000 HD-bilder. Bildene blir lest sammen med en godkjent avleser fra Norge og/eller Sverige. Deretter må avleseren bestå en eksamen. NKKs avlesere deltar i det nordiske røntgenpanelet, som består av HD-avlesesere fra alle de nordiske landene. Panelet møtes to ganger årlig. I tillegg til å gjennomgå alle ankesaker, tar også panelet for seg 1-2 raser som de plukker ut røntgenbilder fra og avleser hver for seg. Deretter diskuterer de hvilke HD-resultater de har gitt og hvorfor. Dette gjøres for å sikre at alle de nordiske avleserne er samstemte og fastsetter HD-gradene etter like kriterier, og at de ulike rasene blir lest på en korrekt måte.

Hvordan avleses røntgenbildene?

Avleserne bruker FCIs modell for evaluering av hofteleddsdysplasi. Se dokumentet Kriterier for HD-grader.

Er NKKs avlesere like ”strenge”?

For et par år siden ble det gjort en sammenligning av avlesningsresultatene for HD for 30.000 hunder fordelt på de to avleserne. Resultatet viste at fordelingen av de ulike HD-resultatene er svært lik mellom de to avleserne.

Tabell 1. Fordelingen av HD-resultat mellom avleserne
  Avleser x Avleser y
A + B 78,3 % 76,4 %
C 14,1 % 14,4 %
D 6,2 % 7,3 %
E 1,4 % 1,8 %

 

Er NKKs avlesere strengere enn andre?

De nordiske kennelklubbene har relativt lik utdanning av veterinærer, og arbeidsmøtene i det nordiske røntgenpanelet skal sikre at bedømmingen av hofter er så lik som mulig innad i Norden. Ser man på statistikken på anker fra de senere årene, ser dette ut til å være tilfellet (se denne nettsiden for mer info).

FCIs regelverk tilsier at hver enkelt kennelklubb eller raseklubb har ansvaret for å godkjenne sine HD-avlesere. Da krav til kvalifikasjoner og kvalitetssikring av avleserne varierer relativt mye mellom ulike FCI-land, varierer også avlesningene. Internasjonal litteratur påpeker derfor at det er svært vanskelig å sammenlikne HD-resultater fra ulike FCI-land* Hvordan Norge avleser i forhold til et vilkårlig FCI-land er ikke så avgjørende for avlsmessig fremgang innen en raser. Det er imidlertid er det viktig at hunder som brukes i avl i Norge får HD-resultater som er sammenliknbare med resultatene til resten av den norske hundepopulasjonen. Kvalitetssikringen innad i Norden skal sikre dette.

Kan jeg klage på avlesningen?

Er du usikker på om avleseren har gitt hunden din korrekt HD-resultat? Se denne nettsiden for informasjon.

* Fluckiger, M. (2007).  Scoring Radiographs for Canine Hip Dysplasia—The Big Three Organizations in the World. European Journal of Companion Animal Practice, 2, 135-140.