Kort om HD-indeks

Indeksbasert avl er et verktøy som gir mulighet til større avlsmessig framgang, enn hvis man kun legger vekt på dyrets egne egenskaper. Spesielt er bruk av indekser nyttig for  egenskaper som har som har lav til moderat arvegrad, og der flere gener er involvert. Begge deler er tilfelle for HD. HD-indeksen viser hundens avlsverdi for HD i forhold til gjennomsnittet i rasen. Gjennomsnittet av HD-status hos de siste årgangene med røntgenfotograferte hunder i rasen tilsvarer et indekstall på 100. En hund med indeks under 100 har en lavere avlsverdi for HD enn gjennomsnittet av rasen, mens en hund med indeks over 100 har en bedre avlsverdi. Summen av indekstall for foreldrene i en kombinasjon bør være over 200, så framt man ønsker å tilføre rasen noe positivt med tanke på HD.

Hvilke hunder får indeks?

For at indeksen skal bli sikker nok, trengs et tilstrekkelig tallmateriale. Kun raser som i gjennomsnitt har minimum 100 registrerte hunder pr. år de siste 5-10 år og der 35% av hundene over røntgenalder har kjent HD-status, kan få beregnet HD-indeks.

Faktorer som inngår i NKKs indeksberegning:

  • Egen HD-status
  • Kjønn
  • Røntgenår (hvilket år hunden tok røntgenbildene)
  • NKK-registrerte slektninger som ligger inne i NKKs database
  • Arvegrad (rasespesifikk)
  • Gjennomsnitt for rasen (det hundens «familie-HD-status» måles opp mot)

NKK har et pilotprosjekt sammen med den svenske kennelklubben om sammenslåing av norsk og svensk database for et par utvalgte raser, og felles norsk-svensk indeksberegning for disse rasene. Prosjektet er første steg i et arbeid som har som målsetning å danne en felles norsk-svensk hundedatabase for alle raser, hvor beregning av indekser går på tvers av landegrensene.

Hvor ofte oppdateres HD-indeksen?

NKK oppdaterer indeksen 5 ganger i året. Hunder som får et HD-resultat like etter en indeksberegning, må vente til neste beregning før de får en indeks.

Hvordan bruke indeksen i avl?

Ved tenke kombinasjoner av foreldredyr heller enn å bare vektlegge hundens egen indeks eller HD-grad, kan man benytte flere hunder i avl uten at man risikerer å forverre HD-situasjonen i rasen. Det fins hunder som har gode egenskaper som er viktige å føre videre, selv om de ikke er helt på topp mht. HD. En hund med HD-indeks under gjennomsnittet (f.eks. 95) som pares med en hund med en indeks tilsvarende over gjennomsnittet (f.eks. 105), vil gi en helt gjennomsnittlig kombinasjon med tanke på HD (samlet indeks på 200).  

Lyst å vite mer?

I dokumentboksen finner du mye nyttig informasjon om HD-indeksen; bl.a. om hvorfor kullsøsken kan ha forskjellig HD-indeks, og hvordan HD-indeksen til en hund kan endres over tid.