Arv eller miljø?

Arvbarheten (altså hvor stor del av variasjonen i en rasepopulasjon som skyldes arvelige faktorer) for HD varier mellom rasene, men ligger på gjennomsnittlig på ca. 0,3 for de rasene som har HD-indeks hos NKK. Miljøet hunden utsettes for helt fra fødselen av, vil påvirke om hunden utvikler HD, eller ikke.  Man antar imidlertid at en hund ikke utvikler HD med mindre det foreligger en arvelig disposisjon, men en hund trenger ikke utvikle HD til tross for at den kan være arvelig disponert dersom miljøet har vært optimalt.

Se dokumentboksen for informasjonsskriv om miljøfaktorer, genetikk og arvbarhet.

Hvor mye skal HD vektlegges i avlsarbeidet?

HD-status er en av mange viktige egenskaper som skal hensyntas under avlsarbeidet. Hvor mye dette skal vektlegges vil variere fra rase til rase, da hyppigheten av HD varierer fra minimal eller ingen påvisning hos noen raser, til å være årsak til avliving og nedsatt bruksverdi for en del av hundene. Se dokumentboksen for infoskriv om temaet.

Avlsmessig fremgang for HD

For å få avlsmessig framgang for HD hos en rase, er det flere punkter som må oppfylles. Det viktigste under dagens forutsetninger, er kanskje at raseklubbene og oppdretterne virkelig ønsker en framgang på området, slik at avlspraksisen gjenspeiler dette. Tar man inn over seg de faktaopplysningene som fins, eller vektlegges ikke disse fordi man mener at de ikke er korrekte, at HD ikke er så arvelig, eller fordi andre egenskaper er viktigere enn HD? Hvilke valg man tar er opp til hver enkelt raseklubb og oppdretter å avgjøre, men disse avgjørelsene vil selvsagt påvirke hyppigheten og alvorlighetsgraden av HD i kommende generasjoner. Hvordan hver enkelt oppdretter velger ut sine avlsdyr, er derfor svært viktig.

Kurver for genetisk trend er fine å studere når man skal vurdere avlsmessig fremgang hos de ulike rasene.

Mer om avlsmessig fremgang og genetisk trend finner du i dokumentboksen på denne nettsiden.