For å få til dette jobber NKK kontinuerlig både internt med regelverk, opplæring og kunnskapsheving av oppdrettere, og eksternt med myndigheter og andre aktører.

NKK er opptatt av åpenhet, og vi deler derfor informasjon om alt arbeidet organisasjonen gjør på nettsidene nkk.no. I tillegg til informasjon om organisasjonens avls- og helsearbeid, publiseres referater og protokoller fra møter i organisasjonens hovedstyre og ulike komiteer og utvalg, fortløpende. Blant annet legges referater fra Sunnhetsutvalgets møter ut på nettsidene. Alle rasestandarder og BSI-dokument gjøres tilgjengelig flere steder på nett for å søke å nå flest mulig. NKK utarbeider avlsprogrammer, som skal erstatte de tidligere RAS-dokumentene.

NKK mener det er viktig med åpenhet og samarbeid for å nå et felles mål om å få en stadig positiv utvikling i avlsarbeidet.
 

Helsearbeid med registrerte rasehunder

Det er ingen registreringsplikt for hunder i Norge, og NKK jobber i helsespørsmål hovedsakelig med rasehundene som registreres i NKKs registre. Det vil si at arbeidet som gjøres hos NKK, først og fremst har direkte innvirkning på den NKK-registrerte delen av populasjonen for rasene.
Les mer om helsearbeidet som gjøres i NKK på disse sidene.

Oppdrettere innenfor NKK-systemet har en rekke regler og retningslinjer de må forholde seg til, blant annet NKKs etiske grunnregler for avl og oppdrett, og NKKs avlsstrategi. Oppdretterne risikerer ulike sanksjoner hvis de bryter reglene. I tillegg tilbys oppdretterne opplæring gjennom en rekke kurs og seminarer, slik at de i størst mulig grad står rustet til å avle funksjonsfriske hunder. For oppdrettere som avler utenfor NKK-systemet, er det kun de norske lovene som gjelder, og NKK har ingen mulighet til å ha kontroll eller påvirke på hvordan disse driver sine oppdrett.

For en god del år siden antok vi at nesten alle (ca. 90 %) av renrasede hunder var registrert i NKK. Slik er det dessverre ikke lenger. Tendensen er at flere velger å stå utenfor Norsk Kennel Klub. Dette gir mindre kontroll på utviklingen til landets rasehunder. Siden det ikke er noe krav til ID-merking, og det ikke finnes finnes noe felles hunderegister i Norge, kan vi ikke si noe om andelen som avler utenfor NKK.
 

Kurs og utdanning

Sentralt i NKKs avlsstrategi står bevisstgjøring av oppdrettere gjennom utdanning og opplæring. Vi ønsker å satse på økt kunnskap, og på ansvarliggjøring av den enkelte oppdretter, hannhundeier og valpekjøper. Oppdretterskolen er et viktig ledd i denne satsningen.

Oppdretterskole-kursene inneholder grundig opplæring i alt fra genetikk, seleksjon og kombinasjon av avlsdyr, avlsstrategi, regler/retningslinjer, til informasjon om praktisk avl og oppdrett, reproduksjon, fødsel og valper. Oppdretterskolen har forelesere fra NKKs veterinærer. Les mer om oppdretterskolen her.
 

Arbeid mot myndighetene

NKK har alltid jobbet for å avle frem funksjonsfriske og sunne hunder, og vi anerkjenner utfordringene vi møter i dette arbeidet. Derfor har vi i tillegg til å jobbe internt sammen våre rasekubber og oppdrettere, forsøkt å få myndighetene til å gjennomføre tiltak som vil gjøre det enklere å avle sunne og funksjonsfriske hunder.

NKK har blant annet vært i møter med Landbruks- og matdepartementet (LMD) for å snakke om hundeavl og helse. 24.10.2018 møtte vi LMD. Til stede i møtet var også representanter fra Den norske veterinærforeningen og Mattilsynet. NKKs budskap i møtet var at vi ønsker oss:

  • Obligatorisk ID-merking av alle hunder, senest ved 8 ukers alder.
  • At myndighetene vurderer innføring av et hunderegister, slik at man kan få en oversikt over total populasjon slik som i Sverige og Danmark.
  • Meldeplikt på opererte hunder i et eget register, slik at man kan ta opererte hunder ut av avl.
  • Midler på forskning til hund.
  • Midler til økt informasjon til valpekjøpere og hundeeiere.

Vi var også i et nytt møte med LMD 26.02.19. Her ble det diskutert hvordan vi sammen kan bedre hundeavl, sunnhet og hundevelferd. Til møtene ble det utarbeidet dokumenter som forklarer hvordan NKK jobber med avl og hundehelse. Disse finner du under «Dokumenter» på denne siden merket "Hundeavl og -helse, Norsk Kennel Klub".

NKKs arbeid for sunn hundeavl, innebærer blant annet at vi har: