Hva er BOAS?

BOAS (Brachycephalic Obstructive Airway Syndrome) er en samlebetegnelse for luftveislidelser som kan ramme brachycephale hunderaser (raser med kort og bred hodeskalle og snute). Syndromet karakteriseres av nedsatt passasje av luft gjennom øvre luftveier. Affiserte hunder kan ha symptomer av varierende alvorlighetsgrad, fra milde snorkelyder til uttalte pusteproblemer, problemer fra gastrointestinaltraktus og søvnproblemer. De verste tilfellene kan gi sterkt nedsatt velferd og livskvalitet hos hundene. Det er imidlertid viktig å være oppmerksom på at slett ikke alle hunder av brachycephale raser har BOAS-problemer. Det fins mange sunne og friske individer i den norske populasjonen, og disse bør brukes videre i avl.

Hvordan finne de beste avlshundene? 

Packer et. al publiserte i 2015 en studie som sammenliknet morfologiske trekk og faren for BOAS. Packer fant at jo lavere craniofacial ratio (CFR - forholdet mellom snute og hodeskalle) en rase har, jo større BOAS-fare har rasen. Studien viste også individuelle sammenhenger mellom nakkeomkrets og CFR innad i rasene (Packer 2015).

Ut fra dette skulle man tro det var enkelt å velge ut de beste avlsdyrene ved å selektere individene med lengst snute. Det har imidlertid vist seg at det ikke er så enkelt. BOAS-gruppen ved University of Cambridge, med Jane Ladlow (MA VetMB CertVR CertSAS DipECVS MRCVS) i spissen, har ved sin forskning på rasene mops, fransk bulldog og engelsk bulldog ikke kunne påvise liknende klare sammenheng mellom snutelengde/CFR og BOAS. Cambridge-gruppen fant en mye mer sammensatt problematikk, hvor andre morfologiske trekk så ut til å spille en minst like stor rolle (Liu 2017).

Forskningsgruppen ønsket også å kunne klassifisere hundene mht. BOAS-status på en sikrere måte enn tidligere, både for å kunne bruke det i forskningsøyemed, evaluere effekten av BOAS-kirurgi bedre, og gi mer korrekte råd til oppdrettere angående valg av avlsdyr. Ved bruk av barometriske plethysmografi-kamre kom forskningsgruppen fram til en relativt enkel og svært reproduserbar måte å BOAS-gradere hunder av rasene mops, fransk bulldog og engelsk bulldog (Liu 2015, Liu 2016, Riggs 2019).

Norsk Mopsklubb, Norsk Bulldog Klub og NKKs brachycephalråd ønsker å innføre denne funksjonelle BOAS-graderingen som et avslverktøy i Norge. NKK starter derfor høsten 2019 et nytt helseprogram/screeningprogram for BOAS, basert på Jane Ladlows forskningsresultater. Hensikten med programmet er å gi oppdretterne et godt verktøy for å kunne velge ut de beste avlsdyrene med hensyn til BOAS, og dermed kunne avle sunnere hunder av rasene mops, fransk bulldog og engelsk bulldog. Det er kun disse rasene det er utviklet forskningsbaserte BOAS-graderinger for, og det er derfor kun disse rasene som er med i NKKs screeningprogram. Jane Ladlow har gitt oss uvurderlig hjelp i startfasen av programmet.

Neste kurs i BOAS-gadering

Klikk her for informasjon om neste kurs

Her finner du de refererte artiklene og informasjonsmateriell.
 
Hvordan du som veterinær kan hjelpe NKK med å avle sunnere hunder kan du lese mer om her.