Forslagsrett

Alle NKKs klubber og forbund, regionene, Hovedstyret og foreninger som har samarbeidsavtale med NKK og Representantskapsmøtets komitéer har forslagsrett til RS hva gjelder sitt saksområde.

Møte- og stemmerett

Representanter valg av og blant klubber og forbund og representanter valgt av og blant regionene har møte- og stemmerett på RS. Representantene har stemmerett ved at hvert enkeltmedlemskap i klubbene gir én stemme og beregnes etter antall enkeltmedlemskap pr 31.12 året før RS. Alle representanter har talerett og forslagsrett. 

Representantskapsmøtets oppgaver

RS behandler bl.a. Hovedstyrets årsberetninger, årsregnskap, årsrapporter fra Lovkomité, Disiplinærkomité og Apellutvalget. Videre behandles og fattes vedtak i alle saker som er ført opp på innkallingens saksliste (kun saker på sakslisten kan behandles). Videre vedtas bl.a. strategiplaner, budsjett/budsjettretningslinjer og grunnkontingent, og det foretas valg til HS og utvalgte komitéer.

RS er det organet i NKK som velger NKKs hovedstyre. Hovedstyret er ansvarlig for det overordnede strategiske arbeidet, og er NKKs høyeste myndighet mellom Representantskapsmøtene.

Ekstraordinært Representantskapsmøte

Ekstraordinært RS holdes når Hovedstyret eller RS beslutter det. Det kan også avholdes når de som krever det representerer minst 10 % av stemmene på RS.

For nærmere informasjon om RS sine oppgaver, se kapittel 3. i NKKs lover.

Representantskapets ordfører:

  • Silje Kathrine Bjarkøy (2021 for 2 år)

Representantskapets viseordfører:

  • Anna Berntzen (2022 for 2 år)