Åpenhetsloven

Norsk Kennel Klub (NKK) er hovedorganisasjonen for hundeinteressene og hundeeierne i Norge. NKK består av selvstendige klubber og forbund, og er en frivillig, partipolitisk nøytral og uavhengig organisasjon.

NKK har det overordnede ansvar for hundeavl og hunderaser i Norge, men forvaltningen av den enkelte rase delegeres til de respektive raseklubber.

Organisering

Målet er å være én samlet og sterk organisasjon hvor medlemmenes innflytelse er klar, direkte og likeverdig. Grunnprinsippet er at alle medlemmer har én stemme. Denne stemmeretten utøves gjennom medlemskapet i de lokale klubbene eller raseklubbene. Alle medlemmer har likeverdig innvirkning og stemmerett i organisasjonen.

Medlemmer representeres i Representantskapsmøtet (RS) – medlemmer «utøver» stemmen i tilknyttet klubb, men stemmen representeres i RS av valgt representant.

Raseklubbene representeres direkte i RS mens lokale hundeklubber representeres av regionene.

 

Regionenes årsmøter avholdes med de valgte representanter fra de lokale hundeklubbene. Her velges et regionstyre og regionenes representanter til RS.

 

RS er det organet i NKK som velger Hovedstyret (HS).

RS oppgaver er nedfelt i NKKs lover.

HS er ansvarlig for det overordnede strategiske arbeidet.

HS er NKKs høyeste myndighet mellom Representantskapsmøtene.

HS er ansvarlig for den daglige driften av organisasjonen.

 

Sekretariatet har ansvar for alle administrative funksjoner innen NKK, og ufører de pålegg og setter i verk de vedtak som er truffet av hovedstyret.

 

Ivaretakelse av åpenhetsloven hos NKK er som følger:

a) ansvarlighet er forankret i ledelsen og nedfelt i virksomhetens retningslinjer.

b) vi kartlegger og vurderer faktiske og mulige negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold som virksomheten enten har forårsaket eller bidratt til, eller som er direkte knyttet til virksomhetens forretningsvirksomhet, produkter eller tjenester gjennom leverandørkjeder eller forretningspartnere.

c) vi iverksetter egnede tiltak for å stanse, forebygge eller begrense negative konsekvenser basert på virksomhetens prioriteringer og vurderinger etter bokstav b.

d) vi følger med på gjennomføring og resultater av tiltak etter bokstav c.

 

HS- møtet vil en gang i året ha som et punkt på agendaen endring, utvikling og tiltak i forbindelse med aktsomhetsvurderingen. I mellomliggende periode ivaretas løpende kontroll og evaluering i sekretariatet i Norsk Kennel Klub.

 

Dette dokumentet har blitt utarbeidet for å oppfylle Norsk Kennel Klub sin plikt til å redegjøre for våre aktsomhetsvurderinger. Aktsomhetsvurderingene oppdateres og offentliggjøres årlig innen 30. juli. Det vil også oppdateres ved vesentlige endringer i virksomhetens risikovurderinger.

 

MENNESKERETTIGHETER OG ARBEIDSKRAFT

Norsk Kennel Klub følger FNs prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter. Vi har forpliktet oss til å respektere menneskerettighetene, gjennomføre aktsomhetsvurdering og identifisere eventuelle utfordringer. Norsk Kennel Klub har som mål å være en god arbeidsplass for våre ansatte, og vi jobber aktivt for å fremme en kultur for respekt og inkludering ved å styrke mangfold og teamarbeid, samt gi like utviklingsmuligheter for alle våre ansatte i vår organisasjon.

Vi vil være oppmerksomme på rettighetene og interessene til ansatte, forbrukere, arbeidere innenfor vår forsyningskjede, lokalsamfunn og andre interessenter som er berørt av vår virksomhet.

I Norsk Kennel Klub arbeider vi kontinuerlig for å sikre at dette er integrert på tvers av organisasjonen.

Våre prinsipper og mål for menneske- og arbeidsrettigheter:

MENNESKERETTIGHETER

  • Vi vil støtte og respektere vern om internasjonalt anerkjente menneskerettigheter, og påse at de ikke medvirker til brudd på menneskerettighetene.

ARBEID

  • Vi skal holde organisasjonsfriheten i hevd og sikre at arbeidstagers rett til å føre kollektive forhandlinger anerkjennes i praksis
  • Vi aksepterer ingen former for tvangsarbeid
  • Vi støtter all avskaffelse av barnearbeid
  • Vi støtter alle tiltak som bidrar til at diskriminering i arbeidslivet avskaffes

Vi bekrefter også at virksomheten er lovlig organisert i samsvar med gjeldende skatte- og arbeidsmiljøbestemmelser om ansattes faglige og sosiale rettigheter.

 Som organisasjon anerkjenner vi virkningen og risikoen ved våre aktiviteter og vi er forpliktet til å skape trygge og bærekraftige operasjoner som har positiv innvirkning hos alle interessenter.

VI FORPLIKTER OSS TIL:

  • Opptre ansvarlig og drive forbedringer gjennom hele verdikjeden vår
  • Sikre et trygt og sunt arbeidsmiljø
  • Redusere vår påvirkning på det ytre miljø