Den første setningen i hundeloven sier:

«Det sivile samfunn, både enkeltpersoner og organisasjoner, har ansvaret for innenfor lovgivningens ramme å utøve og legge til rette for et positivt og samfunnsgagnlig hundehold, til glede for den enkelte hundeholder.»

Vi håper også kommunene ønsker å bidra til dette.

Hundelovens bestemmelser
Det er hundelovens § 6: «Sikring av hund ved båndtvang m.m» som legger føringene for hvilke typer båndtvangsregler som kan innføres av hver enkelt kommune.

Ordinær båndtvang for å beskytte andre dyr i sårbar periode
Det er på nasjonalt nivå bestemt at hele landet skal ha båndtvang i tiden fra og med 1. april til og med 20. august. Dette er for å sørge for at hundene ikke skal skade eller forstyrre andre dyr når de er i en sårbar periode av året.

Kommunenes egne forskrifter
Hundeloven gir altså i tillegg hver enkelt kommune mulighet til å utvide båndtvangen ytterligere. Enkelte områder kan ha behov for ekstra regler, da særlig for å verne sauer, kyr, rein eller andre dyr som er på beite.

Kommunene har også anledning til å gjøre unntak fra båndtvangen for avgrensete områder og særlige bruksformål, bl.a. for å opprette dressurområder for trening av hunder.