Hovedstyremøtet besluttet på møtet 11/22 :

Hovedstyret vedtok at det nedsettes en ressursgruppe/styringsgruppe bestående av hovedstyrerepresentantene for hver av særkomiteene, Bente Liberg fra Hovedstyret, samt en fra sekretariatet, som skal koordinere og prioritere endringer i fagsystemet ut fra innkomne forslag og behov. Gruppen gis videre mandat til selv å beslutte endringer hvor kostnaden for enkeltprosjekt ikke overstiger kr 100.000.

Bakgrunn: Hovedstyret gis en orientering om status IT-prioriteringer.

Styringsgruppens medlemmer: 
NKK Sportshund Komite: Linda Stensrud
NKK Jakthund komite: Tom Rune Lund
NKK IT: Anikken Eikeseth Waaltorp
HS vararepresentant: Bente Liberg

Ved spørsmål kan man kontakte it-hjelp@nkk.no