Norsk Kennel Klub ønsker å minne kommunene om båndtvangsregelverkets intensjon, og om hvilke regler hundelovens § 6 egentlig tillater hver enkelt kommune å innføre.

Utover den generelle båndtvangen som strekker seg fra og med 1. april, fram til og med 20. august, har kommunene visse muligheter til å innføre egne regler, men loven er tydelig på at for strenge restriksjoner ikke tillates.

Rundskriv om hundeloven
Hundelovens intensjon er å tilrettelegge for at hunder og mennesker skal kunne oppholde seg i samfunnet sammen, med minst mulig konflikt. I dette ligger også at det skal tilrettelegges for hund og hundeeiere i samfunnet. Staten har gitt kommunene et ansvar til å forvalte dette på en god måte, i rundskrivet står blant annet følgende:

«I hundeloven har kommunene fått en omfattende og klart definert myndighet til å gi forskrifter […] I kommuner der hundeholdere jevnt over forholder seg lojalt til lovens generelle aktsomhetskrav og generelle regler om sikring av hund, vil det være lite behov for lokale utfyllende forskrifter.»

Det er viktig at kommunene er sitt ansvar bevisst, og at de også vektlegger hundevelferd og hundens viktige rolle i samfunnet når de vurderer å stramme inn båndtvangsregelverket. Det er viktig at kommunene ikke innstrammer båndtvangen, når det ikke er et reelt behov for dette.