Det er viktig å være saklig og bruke gode argumenter, samtidig som man må vise en forståelse for andres synspunkter. Skriver man et brev eller leserinnlegg må man holde seg til temaet og ikke skrive for langt. Man har ikke mulighet til å belyse alt, og må derfor velge ut noen argumenter og fokuse på disse. Det skal komme tydelig frem hva man mener om temaet, men man må ikke rakke ned på andre. Det er viktig å være saklig og bruke faktaopplysninger for å fremme det synet man har.

Nedenfor er det listet opp noen argumenter som støtter synet om å legge mer til rette for at hunder skal kunne gå uten bånd. Dette er ingen fasit, men eksempler. Bruk gjerne egne lokale forankrede argumenter.

Argumenter

 • Naturlig atferd for en hund er å kunne løpe fritt. Dyrevelferdsloven sier tydelig at det er hundeeiers ansvar å sørge for at hunden skal kunne utøve naturlig atferd, men samfunnet må gjøre det mulig for eieren å gjøre dette. Hvis det alltid er båndtvang vil aldri hunden kunne utfolde seg naturlig, noe som betyr dårlig dyrevelferd.
   
 • Hunder som ikke får tilstrekkelig anledning til å utfolde seg fritt, vil heller ikke få utvikle det språket og de sosiale egenskapene de trenger for å møte de krav vi som samfunn stiller til hunder i dag. Med tendensen om stadige båndtvangutvidelser i norske kommuner, kan vi risikere at det blir flere atferdsproblemer og konflikter mellom hund og menneske. Hver nye båndtvangsregel som innføres vil kunne bidra til denne utviklingen.  
   
 • Det er eiers fulle ansvar å ha kontroll på sin hund, også når det ikke er båndtvang. Selv om hunden går løs har eieren plikt til å ta hensyn til mennesker og dyreliv. Hundeloven presiserer at hunder kan være løse bare når de blir fulgt og kontrollert på aktsom måte. At hunden kan gå fritt medfører derfor at hundeeiere må være sitt ansvar bevisst og sørge for å kontrollere hundene sine, også når de går uten bånd. Det vil si at mennesker og andre dyr skal være trygge selv om det går hunder uten bånd, og da vil utvidede båndtvangsrestriksjoner bli overflødig.
   
 • Fokuset bør være på å lære opp og informere hundeeiere til å ha kontroll på hunden sin, fremfor å begrense hundens naturlige atferd ved utvidet bruk av båndtvang. Hunder som er sosialisert og trent opp på en god måte, vil skape langt færre problemer for samfunnet.
   
 • Vi må gjøre det enkelt for mennesker å ha hund i dagliglivet fordi verdien det gir tilbake til samfunnet er enorm. Hundehold har dokumentert effekt på den psykiske og fysiske helsen til familien som eier den. Hunden motiverer eieren til fysisk aktivitet. Ansvarlige hundeholdere vil imøtekomme dyrets behov for bevegelse, og får da samtidig selv en helsegevinst ved å følge hunden ut i aktivitet.
   
 • Hver enkelt kommune har fått muligheten til å innføre egne lokale båndtvangsbestemmelser. Tanken var å gi kommunene mulighet til å innføre båndtvangsbestemmelser der det virkelig var et behov. Da hundeloven ble innført i 2004, sendte Justisdepartementet et rundskriv til alle kommunene hvor de forklarte intensjonen med hundeloven. Rundskrivet sier blant annet at kommunenes muligheter til å utvide båndtvangen må forvaltes med respekt:

  "I hundeloven har kommunene fått en omfattende og klart definert myndighet til å gi forskrifter. Politiet har fått myndighet til å treffe en rekke ulike vedtak i tilknytning til problematisk hundehold. Politiets myndighet utøves av det enkelte politidistrikt. I kommuner der hundeholdere jevnt over forholder seg lojalt til lovens generelle aktsomhetskrav og generelle regler om sikring av hund, vil det være lite behov for lokale utfyllende forskrifter.»
   
 • I de tilfellene kommunene finner det helt nødvendig å innskrenke hundens frihet, må minstekravet være at kommunen kompenserer med å legge til rette på andre måter. I byer og tettbebygde strøk kan det settes av områder til egne hundeparker. I mer landlige omgivelser kan hundeskoger benyttes, hvor man setter av et større område i naturlig terreng hvor hundene kan løpe fritt. Det finnes mange muligheter for å ta vare på hundevelferden.