Sunnhetsutvalget oppnevnes av Hovedstyret og er NKKs rådgivende organ innen fagområde hundens helse og sunnhet, så vel den fysiske som den psykiske helse hos hund.

Sunnhetsutvalget (SU) er sammensatt av personer med kompetanse innen veterinærmedisin, genetikk og praktisk kunnskap om avl og oppdrett. Hovedstyret bruker Sunnhetsutvalget til å forberede saker vedrørende hundens helse og sunnhet. Sunnhetsutvalget kan også selv reise saker og komme med råd til Hovedstyret.

Medlemmer pr. 10.01.2023:

  • Astrid Indrebø – Leder  år
  • Frode Lingaas – 1 år
  • Terje Lindstrøm – 2 år
  • Ida Myhrer Grime – 1 år
  • Heidi Lund – 2 år
  • Ingvild Espelien – 2 år
  • Wenche Charlotte Lagmo – 1 år
  • Dag Inge Bruflot HS-representant 

E-post til sunnhetsutvalget: sunnhetsutvalget@nkk.no

Neste møte i SU

Sunnhetsutvalget har normalt møter to ganger per år: På våren og på høsten.
Dato for neste SU-møte er tirsdag 22.10.2024.
Frist for innsending av saker 22.09.2024.

Hvis raseklubbene ønsker å innføre et sentralt helsekrav (dvs. krav til helsetester på foreldredyr for registrering av valper i NKK) skal saken være godkjent av klubbens årsmøte.

Klubben sender deretter inn søknad til NKKs Sunnhetsutvalg (SU). Hvis et sentralt krav innføres kan det tidligst søkes opphevet 3 år etter det har trådt i kraft (da også etter innsendt søknad til Sunnhetsutvalget etter vedtatt på klubbens generalforsamling).

Søknaden må inneholde en beskrivelse av problemet. Hvor stort er problemet for den enkelte hund, for rasen i Norge, i Norden, og evt. andre land (rasens hjemland)? Legg med statistikker fra nkk.no – gjerne også utvikling over tid + evt. statistikker fra Agria /andre land. Si noe om hvilke regler som finnes i andre land. Søknader for innføring av maks-grense for antall avkom registrert etter samme hund, må inneholde data for populasjonsstørrelse. Søknad for innføring av maksimal innavlsgrad bør inneholde en oversikt over innavl i rasen.

Dato for når kravet skal tre i kraft må være med  og underskrevet protokoll fra årsmøtet må vedlegges søknaden.

Saker sendes som pdf-filer til sunnhetsutvalget@nkk.no