Code of Conduct FOR LEVERANDØRER 

 

1 Introduksjon  

Leverandørkodeksen setter NKK`s forventninger og krav til leverandørens virksomhet, ledelse, ansatte og innleid personell. Forventningene og kravene er avledet fra 'ILO-erklæringen om grunnleggende prinsipper og rettigheter på jobben'. Leverandøren skal kommunisere krav som tilsvarer denne leverandørkodeksen til sine underleverandører og kontrollere deres overholdelse. Brud eller mistanke om brudd på kravene som er fastsatt i leverandørkodeksen, NKK eller noen tredjepartsrepresentanter, skal rapporteres umiddelbart til alle involverte.  

2 Lovgivning  

Leverandøren skal overholde alle gjeldende lover og forskrifter i landene de opererer i.  

3 Menneskerettigheter og arbeidsrettigheter  

Leverandøren forplikter seg til å støtte og respektere beskyttelsen av internasjonalt proklamerte menneskerettigheter og sikre at det ikke foregår brudd på menneskerettighetene innenfor sin virksomhet. Virksomheten skal støtte og overholde alle de grunnleggende ILO-konvensjonene slik at menneskerettigheter og arbeidsrettigheter sikres.  

4 Helse og sikkerhet  

Leverandøren forplikter seg til å sikre trygge og sunne arbeidsforhold for sine arbeidstakere. Yrkesmessige farer skal proaktivt håndteres slik at eksponering for fysiske, psykologiske og psykososiale farer minimeres. 

5 Miljø  

Leverandøren forplikter seg til å iverksette en føre-var-tilnærming til miljøutfordringer og til å minimere miljøavtrykket fra sin drift. Miljøaspekter og -påvirkninger skal proaktivt håndteres gjennom hele produktets og tjenestenes livssyklus slik at bærekraftig bruk av ressurser og minimal forurensning oppnås. Leverandøren forplikter seg til å oppmuntre til utvikling og bruk av miljøvennlige teknologier, og fremme miljøansvar.  

6 Kvalitet  

Leverandøren forplikter seg til å levere kvalitetsprodukter og -tjenester, og til å proaktivt søke kontinuerlige kvalitetsforbedringer. Virksomheten skal aktivt styres og inkludere prosesser og kontroller for innholdet i denne leverandørkodeksen.  

7 Korrupsjon og rettferdige forretningspraksis  

Leverandøren forplikter seg til å arbeide mot korrupsjon i alle dens former, inkludert utpressing og bestikkelser. Forretningspraksis skal proaktivt håndteres for å forhindre ulovlig pris-samarbeid, markedsdeling og urettferdig konkurrentbehandling.  

8 Informasjonssikkerhet og personvern  

Leverandøren forplikter seg til å beskytte sensitiv, konfidensiell og proprietær informasjon. Arbeidstakeres, kunders og tredjepartsinformasjon skal respekteres. Informasjonssikkerhet skal aktivt håndteres slik at uautorisert tilgang, distribusjon, endring og ødeleggelse forhindres.

Klikk her for skjema Code of Conduct i pdf format.