Tidslinje

 • 19. mars 2019: Norsk Kennel Klub har møte med Dyrebeskyttelsen Norge (DBN):
  Møtet kom i stand som en følge av henvendelser og spørsmål DBM har stilt NKK rundt innavlsberegning, effektiv populasjonsstørrelse og innkryssing av raser i forbindelse med sin ærligtalt-kampanje. NKKs spesialrådgiver og veterinær med doktorgrad i obstetrikk, Astrid Indrebø presenterte bredden og dybden i hvordan NKK og raseklubbene jobber med raseavl – både nasjonalt og internasjonalt – og tilbakeviste blant annet påstander om nullstilling av innavlsgrader og viste frem artikler og informasjon om fokus på genetisk mangfold
   
 • 23. november 2020: Dyrebeskyttelsen saksøker:
  Dyrebeskyttelsen Norge stevner Norsk Kennel Klub, Norsk Cavalierklubb, Norsk Bulldog Klubb og seks oppdrettere til Oslo Tingrett, med påstand om at det er i strid med dyrevelferdsloven § 25 første og annet ledd å avle hunderasene engelsk bulldog og cavalier king charles spaniel.
   
 • November 2020: Velger advokat:
  NKK, raseklubbene og oppdretterne velger å bli representert av advokat Geir Lippestad og Advokatfirmaet Lippestad AS i saken. Partene vil stå samlet i saken når den skal opp for Oslo tingrett.
   
 • 18. januar 2020: NKK, raseklubbene og oppdretterne leverer sitt tilsvar på søksmålet
   
 • 10.-16 november 2021: Partene møtes i Oslo tingrett
  • Det er satt av fem dager til behandling av saken.
  • I retten legges det frem bevis og vitneforklaringer fra begge sider. Oppdretterne, og representantene fra raseklubbene og NKK sentralt forklarer seg om hvordan det kontinuerlig arbeides på de ulike nivåene, for å stadig bedre rasenes helse gjennom forskningsbasert organisert avl. Godt underbygget av sakkyndige vitners forklaringer.
  • 16. november: Rettsaken avsluttes
 • 17. januar 2022: Utsatt offentliggjøring av dom: 
  Oslo tingrett opplyser i et brev til partene at det ikke vil foreligge en dom i rettssaken før tidligst i slutten av januar 2022.
   
 • 31. januar 2022: Dom i saken:
  Norsk Kennel Klub, Norsk Bulldog klubb, Norsk cavalierklubb og seks oppdrettere dømmes for brudd på dyrevelferdslovens § 25 i Oslo tingrett. Ved rettskraftig dom betyr det at de dømte partene ikke lenger ville hatt lov til å avle hunderasene engelsk bulldogg, og cavalier king charles spaniel.
 • 11. februar 2022: Vil anke dommen:
  NKK annonserer at de dømte partene vil anke dommen. Samtidig offentliggjøres ny advokatforbindelse. Simonsen Vogt Wiig vil nå representere partene. NKK, klubbene og oppdretterne vil stå samlet også i neste runde i rettssalen.
   
 • 28. februar 2022: Anken leveres:
  Norsk Kennel Klub, Norsk Bulldog klubb, Norsk cavalierklubb og de seks oppdretterene anker dommen fra Oslo tingrett til Borgarting lagmannsrett.
   
 • 19. september 2022: Ankesaken starter i Borgarting lagmannsrett
  Behandlingen i lagmannsretten vil gå over 5 dager fra 19. - 22. september.
   
 • 22. november 2022: Dom i saken:
  Lagmannsretten gir ankende parter medhold i at avl av rasen engelsk bulldog ikke er i strid med Dyrevelferdslovens § 25. Retten forkaster anken når det kommer til rasen cavalier king charles spaniel, noe som betyr at tingrettens dom blir stående.
 • 16. desember 2022: Anker dommen:
  Norsk Kennel Klub, Norsk Cavalierklubb og oppdretterne av cavalier anker dommen fra Borgarting lagmannsrett inn for Høyesterett.