DU behandler alle saker i første instans med unntak av saker som klubb eller forbund selv behandler, eller saker som er delegert sekretariatet å avgjøre etter NKKs lover § 7-9.

DU er ankeinstans, og treffer endelig avgjørelse, i saker hvor klubber og forbund eller sekretariatet har fattet avgjørelse som førsteinstans, jf NKKs lover § 7-6 (2).

DU sine medlemmer velges av Norsk Kennel Klubs Representantskapsmøte. Disiplinærbestemmelsene følger Norsk Kennel Klubs lover kapittel 7.

Domsutvalget

Valgt av Hovedstyret i møte 2/2024, frem til NKK RS i juni 2024:

  • Leder: Per Lykke
  • Nestleder: Jan Eyolf Brustad
  • Medlem: Signe Sangnæs
  • Medlem: Hilde Birgitte Berg Altø
  • Medlem: Vidar Sagmyr

Henvendelser til Domsutvalget

Vi gjør oppmerksom på at alle henvendelser til DU går via NKKs sekretariat til epost org.avd@nkk.no

Domsutvalget som ble valgt på RS 2023, trakk seg 8. februar 2024. Hovedstyret oppnevnte et midlertidig Domsutvalg. Domsutvalg skal velges formelt på Representantskapsmøtet i juni 2024.