Formål for NKKs brachycephalråd (NBR)

NKKs brachycephalråd skal:

  • Bidra til å oppfylle NKKs formålsparagraf og sikre et helsefremmende avlsarbeid for brachycephale raser i samråd med NKKs Sunnhetsutvalg (SU).
  • Bidra til kunnskapsformidling og -utvikling til raseklubbene rundt brachycephale helsespørsmål.
  • Bidra til kunnskapsutveksling mellom rasemiljøer
  • Bidra til kunnskapsformidling og -utvikling for samfunnsaktører, publikum og hundeeiere generelt.

Se hele mandatet under "Dokumenter" på denne siden.

Bakgrunn for opprettelsen av NKKs brachycephalråd

NKKs hovedstyre vedtok i sak 22/18 at NKKs arbeidsgruppe for kortsnutede hunderaser skifter navn til NKKs brachycephalråd. NKKs brachycephalråd rapporterer til NKKs sunnhetsutvalg, og skal i tillegg sende møtereferater til Hovedstyret.

Hovedstyret vedtok i samme sak at rådet utarbeider utkast til mandat i samarbeid med Sunnhetsutvalget etter modell av HD-gruppen. Mandatet skal godkjennes av Hovedstyret, og blir publisert her når det er klart. Rådet konstituerer seg selv.

Videre vedtok Hovedstyret at:

Med dette vedtaket er Hovedstyrets intensjon å legge til rette for at ansvaret for å
initiere og gjennomføre det videre arbeidet med helsefremmende tiltak for
brachycephale hunderaser kan ivaretas av de berørte raseklubbene på en best mulig
måte. Hovedstyret forutsetter at fagkompetansen i NKK involveres i det videre
arbeidet med de brachycephale hunderasene.