Hovedformålet med prosjektgruppa er å danne et bindeledd mellom NKK sentralt og klubber/forbund. Det er mye usikkerhet rundt HD-røntgen, -avlesning og –indeks, samt arvbarhet av HD og dermed HD-statusens plass i avlsarbeidet.

Prosjektgruppa utgjøres av to ressurspersoner fra elghundmiljøet, to fra fuglehundmiljøet og to fra brukshundmiljøet, to fra NKKs administrasjon og minst én av NKKs HD-avlesere. Gruppa kan knytte til seg veterinærer eller andre fagpersoner etter deltakende representanters ønske.

Gruppen skal samle tilgjengelig informasjon om HD, forekomst av røntgenfunn, forekomst av kliniske problemer mm innenfor de ulike rasene. Videre skal gruppen samle oversikt over arvbarhetsstudier og annen relevant litteratur.

Gruppen skal formidle bekymringer/utfordringer/problemstillinger fra de ulike miljøene inn til NKK sentralt, samt være ressurspersoner med tanke på HD ute i miljøene. Sakene som fremmes skal være av overordnet/generell karakter i h.h.t. gruppas oppgaver. Enkeltsaker behandles ikke.

Hele mandatet kan du lese i HD-prosjektets sluttrapport.

Arbeidet er avsluttet

HD-gruppa har ferdigstilt sitt arbeide, og levert en omfattende sluttrapport. Rapporten ble behandlet av NKKs Hovedstyre 11. april 2019, og konkrete tiltak ble fattet. Tiltakene vil snarlig bli offentliggjort. Sluttrapporten til HD-gruppa fins i dokumentboksen på denne siden.