Konkurransedyrforskriften er utarbeidet av Mattilsynet for å presisere kravene i dyrevelferdslovens § 26 og utvikle det offentlige regelverket om dyrevelferd i konkurranser. 

Formålet med forskriften er å fremme god dyrevelferd og på denne måten sikre at dyrene ikke utsettes for unødige belastninger ved trening til og i konkurranse. Velferd for hunder i konkurranse har ikke vært forskriftsregulert tidligere.

Hundefører har hovedansvar, men arrangører og behandlere skal også bidra til god  dyrevelferd

Dyr som trenes til og brukes i konkurranser, skal behandles godt og beskyttes mot unødvendige belastninger i forbindelse med aktiviteten. Ansvaret hviler først og fremst på de som trener dyra og deltar med dyra i konkurranser. Men også arrangører og behandlere skal bidra til god velferd for konkurransedyra.

Velferden for alle konkurransedyr er regulert i dyrevelferdsloven, særlig i § 26. Der stilles det krav om at dyra

  • er i stand til å gjennomføre aktiviteten uten å bli utmatta eller skada
  • ikke dopes
  • ikke påføres frykt, skade eller unødvendige belastninger
  • ikke trenes til eller brukes i kamper mot andre dyr eller mot mennesker

NKK har allerede omfattende regler

NKK har i dag regelverk på alle de ulike konkurransegrenene som oppfyller eller er strengere enn forskriften, når det kommer til dyrevelferd. Det vil likevel være behov for noen justeringer og presiseringer i regelverkene i tråd med ordlyden i forskriften. Nødvendige justeringer/ presiseringer i de ulike regelverk vil gjøres fortløpende.

NKKs konkurranser, prøver eller utstillinger omfattes ikke av kravet om stevneveterinær.

Må oppnevne dyrevelferdskontrollør

Det som derfor er nytt er at det for alle konkurranser, prøver og utstillinger må oppnevnes dyrevelferdskontrollør(er). Dyrevelferdskontrolløren må ha nødvendig kompetanse til å vurdere om konkurransdyrforskriften og reglementets dyrevelferdsbestemmelser blir fulgt. Gjennom sin kontroll skal dyrevelferdskontrolløren bidra til at arrangøren håndhever reglementet og sikre at forskriften følges. 

I de ulike regelverk er det allerede regulert hvem som har fullmakt til og plikt til å bortvise eller nekte deltagelse dersom det foreligger brudd på regelverk. En presisering av ansvarsoppgaven vil derfor måtte tilføyes i de ulike regelverk. NKK anser det naturlig at oppgaven som dyrevelferdskontrollør ilegges leder av konkurransen, men arrangør kan oppnevne egen person eventuelt flere ved store arrangement.

Dersom arrangør gjøres kjent med at deltagende hund er under behandling for sykdom/ skade, har denne ikke rett til å delta. Dette følger av både NKKs egne regelverk og nå også forskriftsfestet i Konkurransedyrforskriften.

Dette innebærer at hund som har behov for å få medisiner, eksempelvis smertestillende preparat for en litt stiv rygg, er det forbudt og også forbundet med straff å delta med hunden i både trening til og i konkurranse, utstilling, prøver mv. Strafferammen er bøter og/ eller fengsel inntil 1 år for de mildere overtredelser. Ved grovere overtredelser er straffen inntil 3 års fengsel.

Dyrevelferdskontrolløren skal dokumentere virksomheten skriftlig. De vurderinger som gjøres i forkant og under arrangementet med tanke på dyrevelferden bør komme frem av dokumentasjonen. 

Som en støtte i dette er det utarbeidet en sjekkliste og en mal for DVK rapport. Det er valgfritt hvilken man benytter og om man vil benytte disse, men de er ment som en veileder til hvordan en rapport kan se ut og hvilke forhold som bør kontrolleres. Bruk av skjema / mal vil sikre skriftlig dokumentasjon av vurderinger, hensyn og tiltak dyrevelferdskontrolløren har gjort.
Det må være en skriftlig rapport fra hver konkurranse. Det er også utarbeidet en arbeidsbeskrivelse til rollen som Dyrvelferdskontrollør som er ment som en veileder for oppgaven.

Se også: