Hva er momskompensasjon?

Når vi kjøper varer og tjenester betales en avgift til staten, kalt moms.
Fordi staten ønsker å fremme frivillige organisasjoner, får vi noe av dette tilbake ved søknad.

Denne ordningen heter momskompensasjon, og gjelder for frivillig sektor.

NKKs klubber, forbund og regioner regnes som frivillig sektor, fordi interesse og frivillig innsats dominerer arbeidet som gjøres. Alle klubber tilsluttet Norsk Kennel Klub kan derfor søke om momskompensasjon gjennom NKK.

Søknaden om å få momskompensasjon er enkel å sette opp. Vi kan kun velge én modell for våre søknader, og har valgt den forenklede, da den er best tilpasset brorparten av klubbene.
Modellen handler om å bruke den informasjonen du allerede har fra årsmøtet inn i et enkelt søknadsskjema, og å legge ved forespurte dokumenter.

Søknadsskjemaet for momskompensasjon finner du her

Prosessen

Norsk Kennel Klubs sekretariat samordner søknadene internt, og sender felles søknad til Lotteri- og Stiftelsestilsynet for alle søknadsberettigede i Norsk Kennel Klub.
Søknaden må mottas fra klubbene innen den 30.06.2024, til momskompensasjon@nkk.no

Det er Lotteritilsynets vedtak som sier at søknader skal gå via paraplyorganisasjoner der dette finnes. Vi har erfaring med at dette følges da det hvert år har blitt videresendt søknader til oss, som er sendt direkte fra hundeklubber.

NB! For å rekke å sammenstille og revidere alle søknadene må vi ha søknaden i god tid før fristen til Lotteritilsynet. Søknaden blir gjennomgått av oss.
Vi veileder gjerne de som ønsker det, og vi vil etterlyse mangler.
Før vi kan sende samlesøknaden til Lotteritilsynet vil NKKs revisor foreta sin kontroll av utvalgte søknader, for så å sette opp en revisorrapport på det samlede beløpet.

PS! Lotteritilsynet kan be om stikkprøver underveis, og også etter utbetaling.
Derfor må vi være nøyaktige.

Det er viktig at alt stemmer når søknaden skal sendes. Det er også mest forutsigbart for refusjonen. Avslåtte søknader er tapte penger.

Momskompensasjonen vedtas i desember, og hele beløpet utbetales til NKK, som fordeler det videre så raskt som mulig til oppgitt kontonummer, basert på lotteritilsynets vedtaksliste for hver klubb. NKK beholder en prosent av tildelt beløp for å dekke de administrative kostnadene, slik reglen er gitt fra Lotteritilsynet.

 

Vilkårene

 1. Klubb/region og eller forbund må være registrert i Frivillighetsregisteret for å kunne søke. Dette er gratis, og man får også tilganger til andre støtteordninger ved å registrere klubben/regionen der.
 2. Momskompensasjonsskjema fylles ut med opplysninger om klubben og søknadsbeløpet.
 3. Balansen må signeres av hele styret og vedlegges søknaden, sammen med resultatrapporten.
 4. Signert revisjonsberetning må følge søknaden.
 5. Signert årsmøteprotokoll må følge søknaden. Frist for årsmøte er vanligvis 30. juni.
  NB! Alle vedlegg må ha fullt navn på klubben, gjerne med foretaksnummer.

Punkt 2, 4 og 5 skal være behandlet som egne punkter på årsmøtet, så hvis inkallingen er etter boka, trenger klubben kun å legge ved protokollen fra årsmøte (for å dokumentere godkjent regnskap) og søknadsskjema.

Momskompensasjon – dokument for dokument

Resultat og balanse

Brukes et regnskapsprogram blir resultat og balanse regnet ut automatisk. Kvaliteten er avhengig av hvor nøyaktig det er som fylles inn. Valgt revisor skal sjekke et utvalg bilag, for å se at de er ført på korrekt konto.

Litt teknisk

Når vi ser på regnskapet er det summerte kostnadene som danner grunnlaget, også kostnader som ikke har moms. Men det er noen begrensninger, og derfor vil vi gjerne se kontoene i klartekst, og ikke summert under samlekontoer ala «Sprinten 2021».

Avskrivinger på fast eiendom kan ikke tas med. (selve anskaffelsen er i balansen).
Renter skal på egne kontoer, og ikke sammen med gebyr, da rentekostnader også skal trekkes fra.

Hvis rentekostnader er null kroner, ønsker vi det på egen linje, det er entydig for oss og vi kan gå videre i prosessen. Alle finansposter føres på 8xxx konto.

Vi har lagd et enkelt eksempel på hvordan balanse og regnskap kan se ut, der de punktene vi ser etter kommer tydelig fram. Regnskapsprogrammer gir noe lignende, men brukes et regneark ønsker vi at det er ført på omtrent samme måte som i eksemplet. Dette effektiviserer vår saksbehandlingen av momskompensasjonen.

Hvis dere er MVA registrert gjelder følgende.

Eksempel på oppsett av resultat og balanse finner du her.

Revisjonsberetningen

Revisor styres av vedtektene i klubben. Krever vedtektene autorisert revisor kommer revisjonsberetningen ferdig signert så snart regnskapet er ferdig revidert og balansen er signert av sittende styre.

For de fleste er det enklere krav.
Der velger årsmøte revisor for kommende periode. Uavhengig av om vedkommende faktisk er utdannet revisor.

Formålet er at en uavhengig person (utenfor styret) skal sjekke at regnskapet er troverdig, og at dokumentasjonen er i orden. Dette kontrolleres med egne eller anbefalte metoder, slik at vedkommende til slutt kan anbefale årsmøtet å godkjenne regnskapet.

Mal for enkel revisjonsrapport finner du her.

Årsmøte

Punktene for årsmøtet reguleres av vedtekter.

Det vanlige er:

 1. Godkjenne innkallingen.
 2. Godkjenne regnskap med budsjett og revisors beretning.
 3. Godkjenne styrets årsberetning/orientering.
 4. Valg av nytt styre (og revisor etc.).

I tillegg kommer innsendte saker, med entydige valgalternativ i innkallingen.
Alle skal vite hva som kan vedtas, og dette bør også kunne angis på de fullmakter som sendes inn.

"Diverse" og "eventuelt" bør unngås, men løses av at et nytt styre har et påfølgende medlemsmøte etter det mer regulerte årsmøte/generalforsamling.

NKKs søknadsskjema

Under punktet for epost, må epostadressen dere opererer med gjennom klubb, region eller forbund komme tydelig frem. Sett gjerne også på privat epostadresse, slik at vi sikrer kontakt hvis dette er nødvendig for behandling av søknaden. Sørg for videresending av epost i ferien, da det sammenfaller med vår behandling av søknaden.

Tips til protokollen

Ta gjerne med sittende styret i protokollen.
Har det skjedd endringer i perioden framkommer det her.

Endringer i perioden kan være varaopprykk, eller at noen har forlatt styret.
Vi bruker tid på å sjekke signaturer. Med dette i protokollen kan vi etter hvert operere med en senere intern frist. Protokollen vedlegges søknaden, så den har vi alltid med.
 

Ofte stilte spørsmål:

 1. Hvorfor må man levere inn søknaden innen august?
  Sekretariatet trenger tid på å behandle søknadene.
  Har vi spørsmål må vi ha tid til å rette opp dette sammen med dere.

  Videre må vi sette opp fellessøknaden, slik at alt er klart til vår revisor.
  Revisor skal deretter skrive revisjonsrapport som skal følge den offisielle søknaden, som blir sendt inn til Lotteri- og Stiftelsestilsynet senest 1. september.
   
 2. Hvorfor må hele styret signere balansen (regnskapet)?
  Lotteri- og Stiftelsestilsynet krever dette. Signaturene er en bekreftelse som viser at hele styret står bak søknaden, og er ansvarlig for at opplysningene er riktige.
   
 3. Hvorfor holder det ikke med revisors signatur?
  Det stilles ikke samme krav til en revisor som er valgt i frivillige organisasjoner. Årsmøtet kan utnevne en revisor, uavhengig av om vedkommende faktisk er det.

  Om dere vil vite mer om ordningen finner dere mer info her: Lotteri- og stiftelsestilsynet

Lurer du på noe? – ta kontakt

Savner du en presisering, har noe å tilføre artikkelen, vi har glemt noe, eller noe i søknadsprosessen er uklart, er det bare å ta kontakt med oss. E-post: momskompensasjon@nkk.no.  

Ikke nøl med å spørre. Vi er her for å hjelpe dere.