NKK er en frivillig, partipolitisk nøytral og uavhengig organisasjon.

NKK har det overordnede ansvar for hundeavl og hunderaser i Norge, men forvaltningen av den enkelte rase delegeres til de respektive raseklubber.

Organisering

 • Målet er å være én samlet og sterk organisasjon hvor medlemmenes innflytelse er klar, direkte og likeverdig.
 • Grunnprinsippet er at alle medlemmer har én stemme. Denne stemmeretten utøves gjennom medlemskapet i de lokale klubbene eller raseklubbene. Alle medlemmer har likeverdig innvirkning og stemmerett i organisasjonen.
 • Medlemmer representeres i Representantskapsmøtet (RS) – medlemmer «utøver» stemmen i tilknyttet klubb, men stemmen representeres i RS av valgt representant.
 • Raseklubbene representeres direkte i RS mens lokale hundeklubber representeres av regionene.
 • Regionenes årsmøter avholdes med de valgte representanter fra de lokale hundeklubbene. Her velges et regionstyre og regionenes representanter til RS.
 • RS er det organet i NKK som velger Hovedstyret (HS).
  RS' oppgaver er nedfelt i NKKs lover.
 • HS er ansvarlig for det overordnede strategiske arbeidet.
 • HS er NKKs høyeste myndighet mellom Representantskapsmøtene.
 • HS er ansvarlig for den daglige driften av organisasjonen.
 • Sekretariatet har ansvar for alle administrative funksjoner innen NKK, og den ufører de pålegg og setter i verk de vedtak som er truffet av hovedstyret

Vårt organisasjonskart er laget interaktivt, og er et godt hjelpemiddel om du er på jakt etter tillitsvalgte, mandater og referater eller annet i en av NKKs organer, du finner det i menyen.