En tidslinje over NKKs siste års arbeid med hundeloven finner du lenger ned i denne saken.

Det var etter et tett samarbeid med Norsk Kennel Klub, at Venstre og Stortingsrepresentant Sveinung Rotevatn i 2017 fremmet et representantforslag om offentlig tryggleik og ansvarleg hundehald (Dokument 8:71 S (2016-2017).
 
Etter følgende innstilling fra Stortingets justiskomité, vedtok Stortinget sommeren 2017 å be regjeringen komme tilbake «på egnet måte med en helhetlig gjennomgang av hundeloven av 2003 for å sikre at reglene om hundehold bygger på et godt og velfundert grunnlag.»
 
I første omgang var det Justis- og beredskapsdepartementet som ble tildelt oppgaven om å gjennomgå og vurdere om hundeloven hadde behov for endringer. Landbruks- og matdepartementet (LMD) tok deriomot over denne oppgaven, da de overtok ansvaret for forvaltningen av hundeloven i mars 2019.
 
I oktober 2020 informerte LMD om at de var ferdig med å gjennomgå hundeloven, og konkluderte med at det var behov for å endre hundeloven for bedre å balansere sikkerhetsaspektet opp mot dyrevelferd og hundeeieres rettsikkerhet. 
 
NKK mener at denne revisjonen er den viktigste nasjonalpolitiske prosessen vi kommer til å arbeide med frem til ny lov er på plass. NKK har fulgt prosessen tett hele veien. Vi har blant annet sendt over våre lovendringsforslag og vært i møter med LMD ved flere anledninger for å fremme vårt syn på hundeloven, og komme med konkrete innspill til endringer vi mener må gjøres. 

 

Tidslinje over NKKs siste års arbeid med hundeloven

 • April 2016: NKK sender innspill til alle politiske partier på Stortinget, blant annet om NKKs syn på hundeloven. NKK ba også samtlige partier om møte for å presentere innspillene våre nærmere. NKK gjennomførte følgende møter: 

 • 7. juni 2016: Møte med politisk rådgiver Erlend Kjærnsrød i KrF 

 • 22. juni 2016: Møte med SV: Heikki Holmås 

 • 15. august 2016: Møte med FrPs programkomite 

 • 22. august 2016: Møte med Venstre: Ola Elvestuen 

 • 21. september 2016: Møte med Høyre: Geir Staib og Alexander Zlatanos Ibsen 

 • 11. oktober 2016: Presentasjon for SVs programkomité 

 • 27. september 2016: Møte med statssekretær Gjermund Hagesæter/Justis- og beredskapsdepartementet. NKK tok initiativet til møtet for å diskutere erfaringsrapporten NKK skrev om hundeloven i 2013.

 • 2016: Etter møter med blant annet Venstre, blir det avtalt at NKK skal utarbeide et utkast til forslag til ny lovtekst til hundeloven.

 • Desember 2016: NKK oversender forslaget til Venstre, som bearbeider forslaget videre.

 • 23. mars 2017: Etter et tett samarbeid med NKK fremmer Stortingsrepresentant Sveinung Rotevatn et representantforslag for Stortinget om at hundeloven bør gjennomgås. For informasjon om NKKs arbeid i forkant av representantforslaget og vedtak, se tidligere artikler her

  Representantforslaget inneholder følgende forslag:
  1. Stortinget ber regjeringa greie ut behovet for å oppretthalde dagens raseforbod i hundeloven med formål om å ta vare på tryggleiken for folk og dyr.

  2. Stortinget ber regjeringa sikre at alle hundar som politiet tek i forvaring, vert undersøkte av ein hundefagkunnig for å fastslå om hunden utgjer ein trussel mot omgjevnaden sin.

  3. Stortinget ber regjeringa på eigna måte fremje forslag om å endre lovverket slik at det offentlege overtek forvaringskostnader for kennelopphald og saksomkostningar om ein hundehaldar vert funnen uskuldig i samsvar med hundeloven. 

 • 23. mars 2017: Justiskomiteen tildeles ansvaret for å vurdere representantforslaget. 

 • 25. april 2017: Justiskomiteen avholder høring. NKK er til stede og kommer med innspill til komiteen. 

 • 30. mai 2017: Justiskomiteen kommer med sin innstilling, hvor de foreslår at Stortinget vedtar følgende: «Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget på egnet måte med en helhetlig gjennomgang av hundeloven av 2003 for å sikre at reglene om hundehold bygger på et godt og velfundert grunnlag.» 

 • 13. juni 2017: Stortinget vedtar justiskomiteens forslag (vedtak 885):  Justis- og beredskapsdepartementet får oppgaven med å gjennomgå lovverket.

 • Desember 2017: NKK er i kontakt med med Justis- og beredskapsdepartementet. På det tispunktet uttalte departementet at eventuelle endringer i loven sannsynligvis vil bli behandlet internt i departementet, med påfølgende høringsrunde, i motsetning til en full revisjon med et eget lovutvalg.

  Departementet var, etter eget utsagn, allerede i gang med arbeidet, og imøteså et innspill fra NKK i løpet av januar som en del av oppstarten av prosjektet. Vi antok da at en høring kunne komme før sommeren 2018, men fikk ingen tidslinje fra departementet.

 • 24. januar 2018: NKKs hovedstyre behandler sak om hundeloven og uttaler at: 

Gjennomgangen av hundeloven er den viktigste politiske saken i 2018, og skal ha stort fokus.

 

NKK skal ha hovedfokus på fjerning av raseforbudet i loven, samt jobbe for å trygge rettssikkerheten for hundeeier ved at myndighetene betaler for kennelopphold mv for hunder der hundeeier blir funnet uskyldig iht. hundeloven.

 

NKK skal samarbeide med Justis- og beredskapsdepartementet før, under og etter høring om endringer i hundeloven, og involvere stortingspolitikere i arbeidet så langt mulig.

 • 8. februar 2018: NKK sender innspill til gjennomgang av hundeloven til daværende  Justis- beredskaps- og innvandringsminister Sylvi Listhaug, ansvarlig embetsverk i Justis- og beredskapsdepartementet, og med kopi til Sveinung Rotevatn, daværende statssekretær for Justis-, beredskaps- og innvandringsministeren. 

  Rotevatn gir umiddelbart tilbakemelding med bekreftelse på at han ville sørge for å ta disse innspillene med i prosessen når arbeidet startet opp. Rotevatn skulle etter planen jobbe med saken i departementet. Rotevatn gikk i oktober 2018 fra Justisdepartementet til klima og miljødepartementet. 
   
 • 2018: Justis- og beredskapsdepartementet skiftet statsråd i april 2018, og NKK oppnår ikke direkte kontakt med den nye statsråden til tross for gjentatte purringer. NKK er i kontakt med departementet for å få tilbakemelding og møte vedrørende arbeidet i mars 2018, nok en gang på sommeren, og flere ganger utover høsten, senest i desember 2018. Til tross for mange purringer, oppnår vi ikke å få komme inn til møte for å utdype våre forslag, og til tross for forespørsel får vi ikke noen tidslinje i saken. 

 • 6. februar 2019: NKK registrerer at statsråden i Stortingets spørretime 6. februar 2019 uttaler om prosessen med revisjon av Hundeloven at Regjeringen følger opp anmodningvedtak nr. 885, 13. juni 2017, og vil fremme forslag til ny hundelov. Det er imidlertid for tidlig å si når forslag til ny lov vil sendes på høring. Vi følger derfor opp saken ved å forsøke å komme i dialog med departementet i saken. Og planlegger at når dette kommer til justiskomiteen for behandling vil vi følge opp også der.

 • 6. mars 2019: Regjeringen meddeler i en pressemelding at forvaltningsansvaret, samt ansvaret for å gjennomgå dagens hundelov, flyttes fra Justisdepartementet til Landbruks- og matdepartementet (LMD). NKKs klare mål er å komme inn i prosessen før hundeloven kommer på høring.

 • 7. mars 2019: Dagen etter at regjeringen offentliggjorde at forvaltningsansvaret var flyttet fra Justis- og beredskapsdepartementet til Landbruks- og matdepartementet sender NKK brev til LMD. I brevet ber vi om å få til et møte med departementet i nær fremtid. Vi har også lagt ved innspillene vi tidligere har gitt inn mot arbeidene med evalueringen av hundeloven. 

 • 2. april 2019: NKK i møte med politisk ledelse i LMD, hvor blant annet statssekretær Widar Skogan tok imot oss.  NKK opplevde møtet som svært positivt. NKK tilbød vår kompetanse til LMD, hvis de skulle finne det hensiktsmessig å bruke NKK som en støttespiller i det kommende arbeidet.

  LMD formidlet i møtet at de ønsker å gjøre en grundig jobb fra start til mål, for å sikre et solid og godt resultat. Departementet fortalte videre at de kommer til å være aktive i kommunikasjonen, og komme med god informasjon om fremdrift så snart de har dette klart. De ba samtidig om forsåelse for at de trengte tid å sette seg inn i oppgaven for å finne ut av hvordan de vil gjennomføre evalueringen, og eventuelle endringer i loven.

  NKK hadde med et kompendium til møtet, som vi utarbeidet i forkant.

 • 20. november 2019: NKK deltar i et åpent innspillsmøte hos Landbruks- og matdepartementet (LMD) for å komme med innspill i forbindelse med gjennomgangen av hundeloven. Det var et åpent møte som ble holdt av LMD.

  NKK hadde flere representanter tilstede, og holdt innlegg om det vi mener er de største utfordringene knyttet til hundeloven og forvaltningen av denne.  LMD gjorde oppmerksom på at dette ikke var en høring av lovendring. Det er fremdeles ikke avgjort om loven skal endres. Dersom departementet finner at det er behov for lovendring, vil denne bli hørt på vanlig måte på et senere tidspunkt.

 • 19. desember 2019: NKK sender skriftlige innspill til gjennomgang av hundeloven til LMD for å utdype de muntlige innspillene vi gav i møtet 20. november 2019. Her har NKK fremlagt de punktene vi mener taler for en endring av dagens hundelov.

 • 29. oktober 2020: LMD uttaler at de starter arbeidet med endring av hundeloven. LMD opplyser i uttalelsen at arbeidet med et endringsforslag vil sendes på høring våren 2021. Og at det videre tas sikte på å fremme en lovproposisjon til Stortinget våren 2022. LMD opplyser at de har identifisert følgende deler av hundeloven som det skal arbeides videre med:

 • Sikring av tilstrekkelig lik praktisering av forskriftshjemlene i hele landet.
 • Mer fleksibel adgang til å gjøre unntak for reglene om båndtvang. Det vurderes derfor om dette bør kunne fastsettes i forskrift.
 • Presisering av ordlyden og definisjon av ulike begreper som gir føringer for virkemiddelbruken. Dette for å tydeliggjøre rettstilstanden og gjøre det enklere for politiet å bruke hjemlene på en hensiktsmessig måte.
 • Vurdering av kostnader i forbindelse med forvaring av hunder under klagebehandling av avlivningsvedtak.
 • Vurdering av hjemmelen til å registrere personer som har blitt ilagt forbud mot å holde hunder opp mot reglene i GDPR.

For å styrke kunnskapen om loven ønsker departementet å utarbeide en veileder til hundeloven som tydeliggjør innholdet i de ulike bestemmelsene, og som bidrar til en bedre etterlevelse og en mer enhetlig praktisering av bestemmelsene.