Mer om NKKs arbeid med hundeloven, og våre tidligere innspill finner du her.

Positivt møte

NKK er svært godt fornøyd med møtet, som var konstruktivt og godt. NKK fikk presentert våre hovedmomenter, og stilt departementet spørsmål om det pågående lovarbeidet. I tillegg til Landbruks- og matminister Olaug Bollestad deltok departementsråd Anne Marie Glosli, avdelingsdirektør Kristin Nummedal, seniorrådgiver Hilde Fagerland, og ekspedisjonssjef Bente Odlo i møtet.

Vi opplever at Landbruks- og matminister Bollestad er veldig engasjert i saken, og at både hun og de øvrige fra departementet har et stort ønske om å gjøre et grundig og godt arbeid med lovendringen. De forsikret oss også om at våre innspill vil bli vurdert når departementet arbeider videre med endringsforslaget til hundeloven.

LMD hadde ikke mulighet til å gå i detalj på hvordan den oppdaterte hundeloven vil komme til å se ut. De kunne heller ikke gi oss en konkret tidslinje for arbeidet fremover, men opplyste at arbeidet er prioritert og at de tar sikte på å sende et lovendringsforslag på høring før sommeren 2021. Videre planlegger departementet å fremme et ferdig lovforslag for Stortinget våren 2022. 

I møtet fikk vi nok en gang presentert og forklart hvilke endringer vi mener må gjøres i hundeloven, og hvorfor vi mener at akkurat disse endringene må prioriteres. Vi har allerede ved flere anledninger sendt over utfyllende informasjon til LMD med konkrete endringsforslag, som de har bekreftet vil bli inkludert i lovarbeidet.

Hunder og hundeeiers rettsikkerhet

Både statsråden og de ansvarlige i departementet kjenner allerede godt til NKKs endringsforslag. Vi valgte likevel å nok en gang løfte noen av NKKs store bekymringer. Blant annet at mange opplever at hundeloven håndheves på en måte som ikke alltid er i tråd med befolkningens generelle rettsoppfatning. Vi viste til både henvendelser vi får direkte til NKK sentralt, og de mange historiene vi møter i tradisjonelle og sosiale medier.

NKK fremmet igjen at vi mener hundefagkyndige personer skal undersøke hundene for å vurdere eventuell fremtidig fare, og ba om en konkretisering av dette i lovteksten. tillegg nevnte vi nok en gang utfordringen i dagens lov med at hunder må stå i forvaring på eiers regning i månedsvis, i påvente av en rettslig behandling av en sak. Noe som utgjør en trussel for hundeeieres rettssikkerhet på flere måter.

NKK løftet også nok en gang spørsmålet om behovet for et raseforbud. Vi er bekymret for at dagens bestemmelse medfører at politiet er opptatt av rase fremfor hundehold og atferd, noe som kan medføre falsk trygghet og mindre vektlegging av holdningsskapende arbeid. Det finnes ikke faglig belegg for et forbud mot enkelte raser. Erfaringen viser derimot at hunder formes fortrinnsvis av hundeeier og hundeholdet.

Naturlig atferd og båndtvangsproblematikk

Vi benyttet også dette møtet til å gå enda mer i dybden på problematikken rundt naturlig hundeatferd og båndtvang. Dette for å kunne vise frem konkrete eksempler på hvordan hundeloven er problematisk for vanlige hundeeiere.

På området som omfatter naturlig atferd og lokale båndtvangsregler har NKK en enestående kompetanse som vi vi mener departementet kan dra nytte av i sitt arbeid. Derfor ønsket vi å bruke litt ekstra tid på dette punktet i møtet. Vi har også i etterkant av møtet sendt LMD et nytt brev med konkrete eksempler på hvordan Kommune-Norge praktiserer bruken av lokal båndtvang.

Stort fokus på arbeidet med hundeloven

NKK mener at revisjonen av hundeloven er den viktigste nasjonalpolitiske prosessen vi kommer til å arbeide med frem til ny lov er på plass. Dagens lovverk har etter NKKs mening et uforholdsmessig stort fokus på straff, påbud og forbud, og NKK mener at hundeholdets positive sider bør fremheves i større grad. Arbeidet som nå gjøres av departementet er en enestående mulighet for å få rettet opp i feil og mangler som ble gjort da dagens hundelov ble etablert.

NKK har full tiltro til at LMD vil gjøre en grundig og god jobb med lovarbeidet, men håper likevel departementet velger å inkludere NKK i det videre arbeidet. NKK besitter omfattende hundefaglig kompetanse, og har tett kontakt med hundeeiere fra alle miljøer. Vi fremmer dermed vårt budskap på vegne av alle landets hundeeiere, som må leve med hundelovens bestemmelser i fremtiden.