Lagmannsretten har gitt de ankende parter medhold i at avl av rasen engelsk bulldog ikke er i strid med Dyrevelferdslovens paragraf 25, men forkaster anken når det kommer til cavalier king charles spaniel, som betyr at tingrettens dom blir stående. 
Selv om NKK er glade for frifinnelsen av alle forhold som gjelder rasen engelsk bulldog, mener NKKs leder Tom Øystein Martinsen at dommen skaper mye usikkerhet og uklarhet. 

- Hunder registrert i Norsk Kennel Klub er chipmerket og kan identifiseres, men hva med alle andre, lignende uregistrerte/udokumenterte hundene? Er det bare de tre domfelte oppdretterne som forbys å avle, eller gjelder det alle som eier en variant av slik hund? 

Hundeavlen må styres på individnivå, ikke rasenivå.

Å forby avl på så vel friske som syke hunder bare fordi de kan sies å være av én bestemt rase, er ingen «seier for dyrevelferden».

- Dette kan også bety at alt de gode arbeidet som har vært gjort for å forbedre disse hundenes helse, og som fortsatt foregår, vil være forgjeves. Det er ingen grunn til å tro at raseklubben ser noen hensikt i å fortsette dette arbeidet om de ikke får avle videre i fremtiden. Da er alt bortkastet, og den internasjonale populasjonen får heller ikke nyte godt av det, sier han.

Men det mest betenkelige med dommen mener NKK er at forvaltningen av dyrevelferdsloven nå er flyttet fra Mattilsynet og Landbruks- og Matdepartementet og ut i domstolene. Det betyr at enhver interesse- og kamporganisasjon kan saksøke både private aktører og organisasjoner og få forbudt en aktivitet de selv er imot, uten av faginstansene og forvaltningen blir hørt.

- I denne saken har Dyrebeskyttelsen saksøkt hundeoppdrettere uten at disse har gjort noe som helst galt, uten at dyrene deres har vært kontrollert og konstatert å være syke, eller at de har brutt noen regler. Likevel er de hengt ut i det offentlige rom som dyreplagere. Det er en skammelig fremgangsmåte og har vært en stor personlig belastning, sier Martinsen.

Norsk Kennel Klub har aldri benektet at det finnes helsemessige utfordringer for disse to rasene, som har vært prøvd i retten, og for andre raser – eller for den saks skyld, for hunder generelt. Derfor har NKK jobbet systematisk og vitenskapelig med kartlegging, helseundersøkelser og retningslinjer for å utvikle mest mulig sunne hunder, og for å komme bort fra anatomiske trekk som gir grunnlag for usunnhet. 

– Vi har høstet internasjonal anerkjennelse for vårt arbeid, og kan dokumentere fremgang i mange raser. Men vi vil aldri komme dit hen at alle hunder fødes friske og lever lange liv uten sykdom. Det vil være en umulighet, hunder er levende skapninger, understreker Tom Martinsen.

At forvaltningen av Dyrevelferdsloven nå er flyttet over i domstolen, bør skape usikkerhet i alle miljøer som beskjeftiger seg med oppdrett av dyr, ikke bare hunder. 

– Derfor anker vi trolig dommen til høyesterett. Vi må selvfølgelig lese den grundig først, men selve prinsippet er svært viktig, og krever en avklaring på høyeste hold, avslutter Tom Martinsen.

 

Domsslutning

  1. Norsk Bulldog Klubb og Lena Haugland, Liss Bodil Olsen og Jorunn Rosander frifinnes.
  2. Norsk Kennel Klub frifinnes når det gjelder avl av Engelsk Bulldog
  3. Inger pettersen, Liv-Anne Klubben og Christel Hagen frifinnes for så vidt gjelder tingrettens domsslutning punkt 2.
  4. For øvrig forkastes anken
  5. Sakskostnader idømmes ikke for noen instans.

 

 

Talspersoner overfor presse og media på vegne av alle ankende parter er:
Anne Livø Buvik, kommunikasjonsrådgiver NKK 
telefon 95 96 61 51, epost: anne.buvik@nkk.no
Cecilie Holgersen, avdelingsleder kommunikasjon NKK 
telefon 41 54 11 43, epost: cecilie@nkk.no

www.nkk.no/presse