Mandag 19. september startet Borgarting lagmannsretts behandling av ankesaken mellom Dyrebeskyttelsen Norge (DBN), NKK, raseklubbene og oppdretterne. Vår advokat Anette Fjeld brukte mesteparten av dagen til sitt innledningsforedrag. Dyrebeskyttelsen Norges advokat Emanuel Feinberg påbegynte sitt innledningsforedrag mot slutten av dagen. Han fortsetter i morgen.

Sentrale juridiske og prinsipielle aspekter ved søksmålet

Mye av advokat Fjelds innledningsforedrag dreide seg om juridiske aspekter omkring søksmålet, og forholdet mellom domstolen og forvaltningen. Anette Fjeld sa i sitt foredrag at Dyrebeskyttelsens søksmål mot NKK bærer preg av en aksjonsrettsak, anlagt på et abstrakt nivå, uten at det helt kommer frem hva man ønsker å oppnå, annet enn å få en dom man kan bruke som en brekkstang overfor politikere og Stortinget. Hun understreket at Dyrevelferdslovens § 25, som er den NKK ble dømt etter i tingretten, er en fullmaktsbestemmelse, som må suppleres med forskrifter. Det er ikke en rettighetsbestemmelse som kan håndheves strengt for domstolene. Hun sa at domstolen må vise tilbakeholdenhet i prøvingen av saken, og at domstolene ikke kan tre inn i forvaltningens sted og treffe realitetsavgjørelser.

Videre redegjorde Fjeld for at Mattilsynet har under utarbeidelse en forskrift om hundeavl, hvor det i det foreløpige utkastet ikke er tatt med forslag om forbud av raser. Hun nevnte også at Mattilsynet, etter bekymringsmeldinger fra DBN, har gjennomført en rekke inspeksjoner hos oppdrettere, uten at de har funnet det nødvendig å komme med pålegg av noen art. 

Advokatfullmektig Eirik Bergsjø tok retten igjennom en del overordnende problemstillinger omkring de to aktuelle rasene, de ulike diagnosene, og avlstiltak som er gjennomført. Han påpekte at sakkyndig har vurdert at det er tilstrekkelig genetisk variasjon i rasene til at man kan få helsemessig fremgang gjennom planlagt og selektiv avl. 

Anette Fjeld oppsummerte så til slutt den ankende parts anførsler: 
•    Søksmålet er strategisk
•    Dyrevelferdslovens paragraf 25 er ingen sterk rettighetsbestemmelse
•    Domstolen må vise tilbakeholdenhet, og ikke tre inn i forvaltningens sted og treffe realitetsavgjørelser.

Innledningsforedrag fra Dyrebeskyttelsens advokat

DBNs advokat Emanuel Feinberg valgte i den første timen av sitt innledningsforedrag, som fortsetter i morgen, til å fokusere på de juridiske aspekteme ved saken. Han hevdet at selve sakens realiteter var godt og grundig belyst gjennom dommen i tingretten. DBN ser ikke paragraf 25 som en fullmaktslov, og han var klar på hva som var foreningens krav: At oppdrettene og klubbene må forholde seg til at avlen skjer i strid med loven, og at den må opphøre. Han fremholdt også at det ikke var noen grunn til å vente på Mattilsynets forskrift. 

Ankesakens andre dag

I morgen avslutter Feinberg sitt innledningsforedrag på vegne av DBN.

Deretter begynner partsforklaringene. Norsk Kennel Klub, Norsk Bulldog Klubb og Norsk Cavalierklubb skal forklare seg først. Oppdretterne Lena Haugland og Liv Anne Klubben skal også avlegge partsforklaring.

Møtende fra NKK administrasjonen og pressekontakt

Fra NKK administrasjonen vil flere fra helse-, organisasjons- og kommunikasjonsavdelingene være til stede som publikum under rettsbehandlingen. Det vil derfor være noe begrenset tilgjengelighet på tjenester fra disse avdelingene denne uken.

Talspersoner overfor presse og media på vegne av alle ankende parter er:
Anne Livø Buvik, kommunikasjonsrådgiver NKK
Cecilie Holgersen, avdelingsleder kommunikasjon NKK

www.nkk.no/presse