En stortingsmelding (Meld. St.) er et dokument fra regjeringen til Stortinget som foreslår fremtidig politikk. Dyrevelferdsmeldingen skal presenteres for Stortinget våren 2023, 20 år etter forrige storingsmelding om dyrevelferd. Mye har skjedd på disse årene og NKK er glade for at regjeringen nå vil lage en ny stortingsmelding som gir retningslinjer for dyrevelferd.

Etter NKKs vurdering må dyrevelferdsmeldingen ha søkelys på hvordan man best kan bidra til godt hundehold, organisert og ansvarlig oppdrett og friske, velfungerende hunder med forutsigbare egenskaper. 

Hunden har en stor plass i det norske samfunnet, og dyrevelferdsmeldingen bør gjenspeile dette. Alle tjener på at hunden har en naturlig plass i vårt samfunn. For at hundene skal kunne utføre alle de oppgavene vi krever av dem, må hunder gis anledning til å utvikle det språket og de sosiale egenskapene de trenger for å møte kravene vi stiller til dem. Med om lag 560 000 hunder i Norge, og hele 1,2 millioner mennesker som lever med hund, er dette enormt viktig.

NKK har flere konkrete innspill som vi håper blir hensyntatt i den nye meldingen:

  • Ny dyrevelferdsmelding må gjenspeiles hundens viktige plass i samfunnet. Reguleringer, for eksempel knyttet til båndtvang, og ressurser til tilrettelagte friområder må balanseres på en måte som styrker og utvikler alle de positive sidene ved hundehold og ivaretar hundens behov for fysisk aktivitet og utvikling. 
  • Hovedansvaret for tilsyn med dyrevelferd må fortsatt ligge hos Mattilsynet som fag- og forvaltningsmyndighet, for å sikre helhetlige vurderinger, tilsyn, systemer og grundige forvaltningsmessige og kunnskapsbaserte prosesser som i dag ligger til grunn for ansvarlig avlsarbeid og hundevelferd.
  • Organisert og kunnskapsbasert avl er det den beste måten å sørge for sunne og friske hunder og god dyrevelferd. Det må derfor tilgjengeliggjøres mer forskningsmidler til å bedre kunnskap om helse, atferdsrelaterte problemer og dyrevelferd hos hund, med en prioritet knyttet til sykdommer med arvelig disposisjon.
  • NKK er positiv til at det i ny hundelov stilles krav til hundeeieres kompetanse. I forlengelsen av dette bør det sikres at også kommende hundeeiere har god tilgang på kvalitetssikret informasjon om hva det innebærer å være hundeeier, samt betydningen valg av hunderase har for å sikre godt hundehold.

Les hele innspillet her