I Norge er det båndtvang i perioden fra og med 1. april frem til og med 20. august. Dette er for å beskytte bufe og vilt i en periode hvor de er ekstra sårbare. I perioder med ekstraordinære forhold kan kommuner innføre ekstraordinær båndtvang med samme formål. NKK støtter dette, og oppfordrer alle hundeeiere til å ta hensyn til annet dyreliv.

Lokale båndtvangsbestemmelser

Siden Norge er et langstrakt land med ulike behov, gir også hundeloven (§ 6) hver enkelt kommune lov til å utvide båndtvangen hvis det er veldig gode grunner til dette. Dessverre ser vi stadig oftere at kommunene bruker denne muligheten til å utvide båndtvangen i større grad enn det det er et reelt behov for, og utover det loven gir rom for. Denne trenden jobber NKK for å snu.

Norsk Kennel Klub arbeider aktivt for å redusere antall båndtvangsbestemmelser på kommunalt nivå. Hunders naturlige adferd er å løpe fritt, og vi ønsker at de skal få større mulighet til å gjøre dette.

Alle har et ansvar

Et svært viktig poeng er at selv om NKK jobber for at hunden skal få bevege seg fritt, presiserer hundeloven at hunder bare kan være løse når de blir fulgt og kontrollert på aktsom måte. Det vil si at vi hundeeiere må være oss vårt ansvar bevisst og sørge for å ha kontroll på hunden også i de periodene den kan gå løs. Det vil alltid være hundeeiers ansvar å ha kontroll på hunden, uavhengig av om det er båndtvang eller ikke. Alle hundeeiere må følge gjeldende lovverk. Vær et godt eksempel for andre, så kan vi unngå ytterligere lokale båndtvangsregler.

NKKs båndtvangsarbeid

I januar 2015 begynte NKKs arbeid rundt båndtvangsbestemmelsene for alvor. Da ble det programfestet av Oslo Høyre at de skulle jobbe for helårsbåndtvang i alle Oslos parker og parkanlegg. En slik utvidelse ville gjort det svært vanskelig å ha hund i hovedstaden. I tillegg fryktet NKK at saken ville skape presedens for liknende saker i andre kommuner i Norge. 

Det ble derfor svært viktig for NKK å opplyse partiene om hvilke problemer en slik bestemmelse ville innebære. Vi tok kontakt, og hadde flere møter med ulike partier. Møtene var vellykkede og NKK fikk bekreftet fra alle partiene at forslaget om helårsbåndtvang i Oslo aldri ville gå igjennom.

NKK fulgte fortsatte båndtvangsarbeidet i forbindelse med Friluftsmeldingen i 2016. Friluftsmeldingen omfatter tiltak og føringer for å motivere og rekruttere til friluftsliv, overraskelsen var derfor stor når utkastet til meldingen ikke tok høyde for hunder og hundeeiers naturlige plass i norsk friluftsliv. At en så stor gruppe kunne oversees syntes NKK var merkelig. Selve høringen fant sted 9. juni, i regi av energi- og miljøkomiteen, og NKK fremmet våre innspill som ble tatt med i betraktningen til den endelige friluftsmeldingen.

I 2017 lanserte NKK et båndtvangskart hvor alle kommunene og deres lokale båndtvangsforskrifter er samlet. Det gir hundeeiere en mulighet til å få en oversikt over hvilke båndtvangsregler som gjelder der de skal gå tur med hunden sin.

Tjenesten er likevel ikke bare ment som en service til hundeeiere, men er også en tydelig synliggjøring av de store forskjeller som finnes i de ulike kommuner hva gjelder båndtvangsregler.

Båndtvangskartet og mer informasjon om NKKs båndtvangsarbeid, finner du her.