Mattilsynet har på bakgrunn av bekymringsmeldingene valgt å foreta tilsyn hos oppdretterne til de utvalgte hundene. Så langt NKK har fått tilbakemeldinger om, har tilsynsmyndigheten kun gitt positive rapporter etter tilsynene som er foretatt. Dette er i tråd med hva NKK har signalisert til Mattilsynet og i tråd med den ansvarlighet vi kjenner hos oppdrettere i NKK systemet.

NKK og oppdretterne anerkjenner Mattilsynets legitime rett til å føre tilsyn. Imidlertid vil tilsyn basert på slike anmeldelser som i denne kampanjen føles som et overtramp eller mistenkeliggjøring av den enkelte. Dette bør unngås når grunnlaget for den enkelte bekymringsmelding baserer seg på fremgangsmåte og stigmatisering som i disse tilfellene. NKK synes det er betenkelig og beklagelig at Mattilsynet velger å gjennomføre en rekke tilsyn hos oppdrettere på bakgrunn av en «kampanje» fra Dyrebeskyttelsen Norge.

Da NKK ble kjent med bekymringsmeldingene, og før tilsynene ble gjennomført, kontaktet vi straks både Mattilsynet og Dyrebeskyttelsen Norge for å søke å få innsyn i bekymringsmeldingene og videre saksgang fra Mattilsynets side. Dette for å kunne bistå våre oppdrettere ved behov.

NKK fikk delvis innsyn i bekymringsmeldingene, men uten navn på hund, eier og/eller oppdretter. De totalt 18 bekymringsmeldingene omhandler hunder og oppdrett knyttet til rasene mops, fransk bulldog, engelsk bulldog og pekingeser. De aktuelle raseklubbene og NKKs Brachycephalråd ble informert om saken og invitert til møte for å diskutere videre oppfølging av saken. Møtet ble holdt 7.2.19.

I brev til Mattilsynet av 20.1.19 skriver vi blant annet:

«….NKK antar at bekymringsmeldingene er mottatt ved ulike lokalkontor underlagt Mattilsynet, og vi ber om at direktoratet henter inn sakene til samlet vurdering i Mattilsynet. Dette da bekymringsmeldingene gjennomgående er tilnærmet identisk utformet og bærer preg av å være en «nasjonal kampanje». NKK anser det som svært uheldig dersom ulike saksbehandlere på lokale kontor rundt i landet skal behandle hver av de innsendte bekymringsmeldingene for seg og uten at det kvalitetssikres at samme kompetanse og lovfortolkning legges til grunn. Vi ser også at det er faktafeil i begrunnelsene som er gitt knyttet til hund og oppdretter/eier.

NKK synes det er svært betenkelig at Dyrebeskyttelsen sender representanter til våre offisielle arrangementer i den hensikt å lete etter hunder og/eller hundeeiere/oppdrette som de kan levere bekymringsmeldingen på. Vi stiller oss skeptisk og undrende til at legpersoner selv anser at de har tilstrekkelig kompetanse til å vurdere hunders helse ved et kort besøk på en eksteriørutstilling, og at dette eventuelt skal legges til grunn for oppfølging av offentlige ressurser.

NKK ber om et møte i saken før Mattilsynet eventuelt foretar konkrete vurderinger i sakene.»

Mattilsynet valgte å ikke følge NKKs oppfordring i fht saksbehandlingen av bekymringsmeldingene, men det er avtalt et oppfølgingsmøte mellom NKK og Mattilsynet i saken 14.3.18.

NKK vil bistå den enkelte oppdretter i disse sakene i den grad oppdretter ønsker, og berørte oppdrettere oppfordres til å ta kontakt ved behov. Dyrebeskyttelsen Norge har signalisert at de vil fortsette å sende inn slike bekymringsmeldinger. Flere oppdrettere vil dermed kunne bli berørt etter kommende utstillinger.

Raseklubbene vil bli informert ytterligere etter møtet med Mattilsynet medio mars.