Ifølge forslaget er det hundeholderne som skal sørge for at hundene er merket, og at hundene er registrert i et register som er godkjent av Mattilsynet.

Forslaget er basert på Mattilsynets utredning fra 18. februar 2022 og utarbeides på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet.

Kravene skal sikre at hunder kan identifiseres og spores til registrerte eiere. Mattilsynet foreslår derfor å fastsette kravene som nasjonale tilleggsbestemmelser i landdyrsporbarhetsforskriften, som er en del de nye EØS-reglene om dyrehelse (Animal Health Law – AHL).

At hunder kan identifiseres og knyttes til registrerte eiere, bidrar til god dyrehelse og dyrevelferd. Det er også viktig for at politiet skal kunne håndheve hundeloven på en god måte. Kravene skal derfor hjemles i matloven (som omfatter dyrehelse), dyrevelferdsloven og hundeloven. 

Mattilsynet utarbeider også nærmere krav om merking og registrering av hunder i utkastet til forskrift om avl av hund.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen du finner her. Den svarte boksen viser hvor man er i prosessen.

Kilde: Mattilsynet

Norsk Kennel Klub (NKK) deltar i informasjonsmøte om forskriftsarbeidet 25. august. NKK har i mange år vært en forkjemper for å få innført obligatorisk ID-merking av hund. Vi mener dette vil gagne både dyrevelferd, dyrehelse og folkehelse. Allerede i forbindelse med Stortingsmelding nr. 12, 2002 - 2003, har NKK bedt myndighetene om å få på plass obligatorisk ID-merking, og siden den gang har vi gjentatt dette budskapet en rekke ganger.