I brevet vi har sendt til statsråden, ber vi om et møte for å få presentert og forklart hvilke endringer som nå må gjøres i hundeloven, og hvorfor vi mener at akkurat disse endringene må prioriteres.

Brevet inneholder også argumentasjon for hvorfor hele stilen i hundeloven bør endres. Slik loven står i dag er det etter NKKs mening et uforholdsmessig stort fokus på straff, påbud og forbud. Vi mener det er et stort behov for at loven i større grad også fremhever de positive sidene hundeholdet representerer.

Brevet til Landbruks- og matministeren kan leses i sin helhet her

Revisjonen som nå gjøres av LMD er en enestående mulighet for å få rettet opp i feil og mangler som ble gjort da dagens hundelov ble etablert. En sjanse myndighetene ikke må la gå fra seg. NKK ønsker derfor å forsikre seg om at hundeeiernes stemme blir hørt. Vi har ettertrykkelig bedt om at departementet tar seg tid til å lytte til de berørtes mening om loven før et utkast til ny hundelov ferdigstilles. 

Loven fungerer ikke etter intensjonen

NKK ser med bekymring på hvordan hundeloven har fungert på flere områder. NKK har jobbet for å få endret dagens hundelov siden den ble vedtatt i 2003. Allerede før loven ble iverksatt så vi at loven var mangelfull og problematisk, og i løpet av de 17 årene som nå har gått har vi gang på gang fått bekreftet at loven ikke fungerer etter intensjonen.

NKK har vært i dialog med LMD fra de tok over ansvaret for vurderingen av hundeloven, og vi har gitt departementet våre innspill om hundeloven både skriftlig og muntlig ved flere anledninger.

Les mer om hvordan NKK har jobbet med å få endret på hundeloven her

Les også saken: "I 2022 får vi endelig en oppdatert hundelov"