Det var etter et tett samarbeid med Norsk Kennel Klub, at Venstre og Stortingsrepresentant Sveinung Rotevatn i 2017 fremmet et representantforslag om at hundeloven måtte endres. Stortinget vedtok at det skulle foretas en vurdering av lovverket, og nå har Landbruks- og matdepartementet (LMD) konkludert med at loven faktisk skal gjøres om.

Les mer om NKKs arbeid med å få endret hundeloven, her.

NKK har vært i dialog med LMD fra de tok over ansvaret for vurderingen av hundeloven, og vi har gitt departementet våre innspill om hundeloven både skriftlig og muntlig ved flere anledninger.

NKKs innspill til LMD

I innspillene til departementet har NKK tatt for seg det vi ser på som de største problemene med dagens hundelov. Med fjerning av raseforbudet, at hunder som er tatt i forvaring skal undersøkes av hundefagkyndige og ikke politiet selv, og at kostnader ved forvaring ikke skal dekkes av den uskyldige parten som de viktigste punktene.

I tillegg har NKK bedt om at det stilles tydeligere krav til kommuner som ønsker å innføre båndtvangsregler, og at det bør være et spesifikt krav om at omfattende båndtvangsbestemmelser kompenseres med opprettelse av egnede friområder for hund. Vi har også ment at service- og førerhunder må unntas fra sikringsreglene på generelt grunnlag, slik at de får mulighet til å trene uten å være i bånd.

Se alle innspillene NKK har til LMD her.

Vi er svært glade for å se at flere av våre innspill er inkludert i listen som LMD mener det er behov for å endre på. Det arbeidet vi har gjort for å fremme våre synspunkter vil naturligvis fortsette også fremover. Vi skal stå på for å fremme viktige endringsforslag, på vegne av alle hunder og hundeeiere i Norge.

Dette skal endres i lovverket

LMD har definert ulike deler av hundeloven som det skal arbeides videre med. Dette er punktene hvor departementet mener det er behov for endring:

  • Sikring av tilstrekkelig lik praktisering av forskriftshjemlene i hele landet.
  • Mer fleksibel adgang til å gjøre unntak for reglene om båndtvang. Det vurderes derfor om dette bør kunne fastsettes i forskrift.
  • Presisering av ordlyden og definisjon av ulike begreper som gir føringer for virkemiddelbruken. Dette for å tydeliggjøre rettstilstanden og gjøre det enklere for politiet å bruke hjemlene på en hensiktsmessig måte.
  • Vurdering av kostnader i forbindelse med forvaring av hunder under klagebehandling av avlivningsvedtak.
  • Vurdering av hjemmelen til å registrere personer som har blitt ilagt forbud mot å holde hunder opp mot reglene i GDPR.

Hele uttalelsen fra Landbruks- og matdepartementet finner du her

NKK har god dialog med LMD, og kommer naturligvis til å fortsette å fremme våre synspunkter også i tiden frem mot første høring av den oppdaterte hundeloven, våren 2021.