Norsk Kennel Klub (NKK) har vært en av initiativtakerne til revideringen, ettersom Hundeloven, da den kom i 2003, hadde et altfor sterkt fokus på forbud og begrensninger.

Hundeloven har heller ikke fungert spesielt godt, da upresise formuleringer gav stort tolkningsrom for politi og domstol. Det har ført til mange uheldige episoder med hunder som er beslaglagt av politiet på meget diskutabelt grunnlag.

Hunden har dårlig rettsbeskytteløse

Derfor ønsker NKK en revidert hundelov velkommen, spesielt ettersom det ser ut til at den vil inneholde mer presise grenseoppganger og mindre mulighet for fritt skjønn og tolkninger. Ikke minst når det angår hva man definerer som «skade» forvoldt av hund. Det har vært inngripen i etterkant av «skadetilfeller» hvor en hund i glede har hoppet opp på en person, og det har blitt et blåmerke etter en klo. Så dårlig rettsbeskyttelse kan ikke hunder ha i Norge.

Det er også velkomment at hundeeiere får et tydelig ansvar, og at det – omsider – foreslås obligatorisk ID-merking av hunder. Dette er en ordning NKK har etterlyst i to tiår. Helt siden 1999 har det vært obligatorisk med ID-merking for hunder registrert i vårt register, men her har myndighetene ikke villet høre på oss. Før nå.

Samtidig skal man være varsom med å fokusere på hundelovens påbud og forbud kun som et middel for å hindre at mennesker blir skadet av hund. Skader forvoldt av hund er ikke noe nevneverdig helseproblem i Norge. De aller fleste skader forvoldt av hundebitt som blir behandlet i primærhelsetjenesten, klassifiseres som «overfladiske». Og de fleste som blir bitt, blir bitt av egen hund, gjerne i spesielle situasjoner som under lek eller slåsskamp hunder imellom. 

Les lovforslaget/Storingsprop 85 L her 

Aftenposten omtaler eiers plikt til å etterse hundens helse først og fremst som et middel for å unngå at huden biter noen på grunn av smerte. Vi mener at det først og fremst skal være hundens eget ve og vel som gjør at man som eier har en plikt til å forebygge og undersøke sykdom hos hund.

En lov skal ivareta hund og hundeeier

NKK skal nå granske lovutkastet. Men vi regner med at en revidert hundelov også ivaretar hunder og hundeeieres rettigheter, og legger til rette for at det skal være plass i samfunnet til alminnelig hundehold og normal livsutfoldelse for hunder. Vi har lenge jobbet for å redusere antall kommunale forskrifter om utvidet båndtvang (utover perioden fra og med 1. april til og med 20. august), da vi mener de er fastsatt i større grad enn kommunene har adgang til etter hundeloven. Vi er glade for at også departementet viser til dette faktum i sin vurdering, det er svært uheldig at hunder hindres fra å utøve naturlig adferd.

For hunder er viktige. Hunden er vår fremste folkehelsearbeider, støttekontakt og miljøterapeut, i tillegg til å utføre en rekke konkrete samfunnsoppgaver. Hundeloven bør bygge opp under positivt, samfunnsnyttig hundehold, ikke bare omfatte forbud og begrensninger.