Etter lang tids kamp er det klart at den dødsdømte blandingshunden Bamse får leve, etter at eierne har kjempet en lang og kostbar kamp i rettsvesenet. Hunden må allikevel omplasseres, til eiernes fortvilelse. NKK har fulgt saken, og uttalt oss til pressen om behandlingen av saken i rettssystemet. Bamse sin sak illustrerer på mange måter hvor vilkårlig behandlingen av denne typen saker er.

Det var i august 2013 at blandingshunden Bamse hoppet opp etter en nabo utenfor eiernes hjem i Sunnfjord. Naboen fikk sårskader, og saken ble anmeldt. Det ble deretter fattet vedtak om avliving, uten at hunden ble vurdert, og eierens klage til Politidirektoratet førte ikke fram.

Tapte i flere instanser

Bamse er en blanding av schæfer og rottweiler. Eierne er bonde Lars-Anton Kleiven og kona Sissel-Karin Kleiven, som bor i Viksdalen i Sunnfjord. For paret var det aldri et alternativ å etterkomme kravet om avliving.

Eierne tapte i etterkant av klagen til Politidirektoratet første runde i tingretten, men anket videre. Og i Gulating lagmannsrett i Bergen tidligere i høst førte de to sakkyndige eksperter på hundeatferd – som begge mente at hunden var nokså normal og ikke farlig.

En enstemmig Gulating lagmannsrett fant derfor vedtaket om avlivning ugyldig. Lagmannsretten mener det er fullt forsvarlig å omplassere hunden, noe eierne også har sagt seg villige til å gjøre, selv om dette faller paret tungt for brystet.

Sakkyndige bør få uttale seg

NKK har i lengre tid registrert det vi mener er vilkårlig behandling av denne typen saker i rettsvesenet. På generelt grunnlag mener NKK at behandlingen av hunder i rettsvesenet er lite tilfredsstillende. Særlig har vi i de senere årene registrert at eiere av blant annet blandingshunder ikke har tilfredsstillende rettsvern.

Norsk Kennel Klub mener nå at det må legges vesentlig større vekt på uttalelser fra sakkyndige – og at politiet selv ikke har denne sakkyndigheten:

Dessverre har ikke uttalelser fra sakkyndige alltid blitt tillagt like stor vekt, og Bamse-saken er nettopp en slik sak. NKK ønsker nå derfor at det settes en klar presedens for dette. Det er svært viktig i saker hvor hunder er anmeldt for å opptre aggressivt og truende at uttalelser fra gode sakkyndige blir innhentet og vektlagt. Når det gjelder atferd innehar ikke politiet kompetanse på dette området, og dette må derfor innhentes fra atferdsspesialister. I tillegg må uttalelser innhentes på et tidlig stadium, det vil si før det fattes vedtak om avliving. Dette vil spare rettsvesenet for tid og penger, og er intet annet enn rettferdig ovenfor eiere og hund.

Fortviler

Bamses eiere fortviler over vedtaket om omplassering, til tross for lettelsen over at hunden nå får leve.

 - Det at Bamse ble dømt til omplassering var et sjokk, som vi ikke helt klarte å ta inn over oss da vi fikk dommen. Vi var så inderlig glade for at han ikke ble dømt til døden, og det er vi selvsagt fortsatt. Men nå har det gått noen uker siden dommen kom, og sakte men sikkert har det gått opp for oss at Bamse faktisk aldri mer skal få komme hjem til oss. Det faktum gjør oss mer vondt enn det er mulig å gi uttrykk for med ord. Vi sørger over tapet av pelsbarnet vårt, og samtidig må vi forsøke å fungere i hverdagen, og prøve å holde masken ovenfor omverdenen. Det er ikke til å legge skjul på at vi har begge møtt veggen noen ganger i løpet av disse 2 årene vi har kjempet for Bamses liv, og vi har begge vært sykemeldte pga av dette, også etter at dommen kom. Det ble simpelthen for mye, og sorgen for stor til at Sissel-Karin klarte å være på jobb en periode, sier Lars-Anton Kleiven til Hundesport.

Stort engasjement

Bamse-saken har vekket engasjement over hele landet, og Anne-Mari Helsing, administrator for Bamses støtte-side på facebook, er også sjokkert over dommen.

 - For oss hundeeiere er dette en svært skremmende dom, som skaper stor utrygghet i hverdagen for oss alle. Dommen setter standarden for hvor lavt grensen skal gå i forhold til å bli anmeldt, og dermed risikere å ende opp med å måtte kjempe for våre hunders liv i retten, og tape -eller risikere at hundene våre bli omplasserte. At Hundeloven praktiseres slik den gjør i dag er en trussel mot hunder som oppfører seg som hunder. Det at Bamse ikke har bitt er tilbakevist i to rettsinstanser, noe som ikke levner noen tvil om at det eneste rette ville være at Bamse fikk komme hjem igjen, sier Helsing.

Hjerteskjærende

Helsing mener at Bamse-saken kan føre til at norske hundeeiere må ta forhåndsregler utover hva som bør kreves.

-  Dersom hunders naturlige atferd skal være grunn til at vi hundeeiere havner i samme situasjon som Sissel-Karin og Lars-Anton, må vi alle ta forhåndsregler som er hinsides et normalt hundehold. Vi kan ikke bevege oss ut i det offentlige rom uten å bruke både munnkurv og potesokker på hundene våre, siden vi risikerer beskyldninger rettet mot oss som ikke har hold i virkeligheten. Med en omvendt bevisbyrde ender man opp med å bli behandlet som kriminelle. Og det faktum at hundene blir den lidende part som ender opp med å bli atskilt fra eier i påvente av en rettsak – om man har råd til det – er helt horribelt. At norske myndigheter mener det er akseptabelt at hunder settes i kennel på skjult sted over lengre tid bør i seg selv kunne medføre sanksjoner. Dette er levende dyr som blir straffet med en tilværelse så fjernt fra det de er vant med at det er hjerteskjærende. De blir straffet med fengsel for å oppføre seg som hunder, sier Helsing.  

Rystet over dommen

I likhet med eierne er også Helsing rystet over dommen.

- Vi er alle rystet over dommen om omplassering, og er sjokkerte over at Bamses eiere ikke fikk hunden sin hjem, og heller ble pålagt sikringstiltak for framtidig hundehold, slik at naboer som er redde for han skal kunne føle seg trygge på at Bamse ikke på noen måte utgjør en trussel for dem. Hundeloven må endres, og både hunder og eieres manglende rettssikkerhet må få større oppmerksomhet, da dagens situasjon ikke er akseptabel, og helt uforenelig med vårt demokrati, avslutter en engasjert Helsing, som også nylig har sendt brev til norske myndigheter vedrørende Bamses situasjon.

Også NKK etterspør nå en gjennomgang av hundeloven med tanke på hunder rettssikkerhet.

– Vi i NKK mener det nå er på høy tid med en gjennomgang av dagens lovverk, slik at hunders rettssikkerhet ivaretas på en bedre måte. Bamse-saken er et godt eksempel på behovet for dette.