Tirsdag 3. mai var det høringsfrist på forslag til ny hundelov i Stortinget. Det er på høy tid, da dagens lov er utdatert, med overdreven vekt på straff, påbud og forbud. Den fremstår direkte hundefiendtlig. Dessverre legger det nye forslaget fortsatt opp til store, unødvendige og ubegrunnede hindringer i livene til både hunder og eierne deres. Det vil skape nye problemer. Nå er det opp til Stortinget å gjøre de nødvendige endringene. 

Alle hunder påvirkes av den nye loven

Over 1,2 millioner nordmenn lever i dag med hund. De fortjener en lov som er kunnskapsbasert og rettferdig. Hunden er til stor glede for svært mange, og det er godt dokumentert at hunden har positiv effekt på folkehelsen. Dessuten gjør hunden en uvurderlig innsats for storsamfunnet, for eksempel som politihund, redningshund, førerhund, servicehund og mye mer.

Regjeringens forslag trekker i riktig retning på en rekke områder. Intensjonen og formålet i loven er godt. Men håndhevingen og bruken av loven vil fortsatt være vilkårlig og tilfeldig på mange områder. Det vil være store og forvirrende lokale variasjoner. Både brukshunder og bestevenner vil rammes.  

Riktige og rettferdige rammer 

Norsk Kennel Klub (NKK) er alle hundeeieres organisasjon. Loven må sette rammer for et godt og hensynsfullt hundehold, men de må settes så de faktisk løser problemer – ikke skaper nye.

Sikring av hunder og båndtvang er viktig og nødvendige regler, men dagens lov er allerede svært streng. Den fører også til store lokale variasjoner og uklarheter. Landbruks- og matdepartementet mener selv at mer enn halvparten av kommunene i dag har ulovlige båndtvangsforskrifter. Svaret på det er klarere regler, kombinert med kontroll og veiledning i kommunene. Forslaget til ny lov foreslår tvert imot enda strengere regler, som vil skape enda flere uheldige utslag lokalt. Det er ikke noe dokumentert eller reelt behov for mer sikring og båndtvang for alle hunder. 

Dagens lovverk gjør det unødvendig vanskelig å drive med trening og sport med hund. Kommunen må søkes for hver enkelt trening eller konkurranse for å få dispensasjon fra båndtvangsreglene til trening av sports- og brukshunder. Å rydde opp i det handler ikke bare om gleden til hunder og eiere, men om å sikre mulighet for viktig og samfunnsnyttig trening. For eksempel for gjeterhunder, førerhunder, redningshunder og spesialsøkshunder, som kan oppdage alt fra våpen og narkotika til kreft og lavt blodsukker. Forslaget forspiller den muligheten.

Hundeloven revideresSkriftlig innspill fra Norsk Kennel Klub

Rettssikkerhet og positive tiltak 

Det er avgjørende at loven beskytter samfunnet mot hunder som kan utgjøre en reell fare for mennesker og dyr. Her må regelverket være strengt, men det må sikre at valgene som tas er kunnskapsbaserte og velbegrunnet. Forslaget til ny lov vil føre til at raser ubegrunnet defineres som farligere enn andre.   

Forslaget legger videre opp til at politiet selv kan beslutte om hunder skal avlives eller omplasseres. Det er et dramatisk forslag, som vil få urimelige og vilkårlige utslag. Dette er også et spørsmål om rettssikkerhet. NKK mener hundeholder må ha rett til å kreve hundesakkyndig vurdering ved behov.  

Den gamle hundeloven har alt for lenge lagt alt for strenge og unødvendige rammer rundt hundeholdet i Norge. Den nye loven er en anledning til å rette opp og forenkle. Men først og fremst har politikerne nå muligheten til å lage en moderne og fremtidsrettet lov, som utvikler og styrker alt det positive hundene gir nordmenn, privat som profesjonelt. Den anledningen må ikke politikerne la gå fra seg. 

Status: Høringen er avholdt

Det er fortsatt mulig å sende innspill til komiteens postmottak så lenge saken er til behandling. Slike innspill blir normalt ikke publisert på nettsiden, men vil bli gjort tilgjengelig for komiteens medlemmer. Innspill kan sendes til naering@stortinget.no. Frist for avgivelse av innstilling: 16.05.2022

Les også: NKK i hundelovmøte på Stortinget