"Det er generell båndtvang i hele Norge fra og med 1. april til og med 20. august. 

I tillegg til dei landsdekkande bandtvangsbestemmingane har Vik kommune utvida bandtvangsreglane.

Det betyr at hundar skal haldast i band heile året:

  • I og i tilknyting til bustad- og handleområde.
  • På tilrettelagde og/eller merka område for idrett og friluftsliv
  • På skulevegar
  • I merka skiløyper og på badeplassar
  • På kyrkjegardar, skuleplassar, leikeplassar og merka turstiar/-vegar.

Utover dette er det bandtvang i perioden frå 1. april til 1. november der husdyr beiter.

I Vik kommune har ikkje hundar tilgang til barnehagebygningar, skular og kyrkjer."
                                                                                                                                                        

Se kommunens lokale forskrift