"Det er generell båndtvang i hele Norge fra og med 1. april til og med 20. august. 

I tillegg til dei landsdekkande bandtvangsbestemmingane har Tysvær kommune utvida bandtvangsreglane.

Hundar skal haldast i band eller forsvarleg innestengt eller inngjerda i tida frå 21. august fram til og med 31. oktober i områder der bufe har rett til å beite og faktisk beiter.

I tillegg skal hundar haldast i band heie året:

  • I bustadområde, langs sykkel- og gangvegar og ved offentlege byggområde. 
  • I parkområde, anlegg for leik, idrett, sport og rekreasjon. 
  • I og ved offentlege friluftsområder og tilrettelagte og merka turstiar i kommunen. 
  • På areal til kyrkjene og på kyrkjegardane. 
  • Ved barnehagar og skuleområder.

Det er forbode å ta hund med inn i dei verna våtmarksområda i kommunen."
 

Se kommunens lokale forskrift