I tillegg til dei landsdekkande bandtvangsbestemmingane har Hjelmeland kommune utvida bandtvangsreglar.

Det betyr at hundar skal holdes i band heile året:

  • I og i tilknyting til bustadområde og handelsområde
  • På og i umiddelbar nærleik til skular, barnehagar, leikeplassar og idrettsanlegg
  • På gravplassar
  • Der husdyr går ute eller har tilhald i opne bygningar på heilårsbasis.

Når det er organisert trening eller aktivitet i preparerte skiløyper skal ikkje hundar vera til hinder for deltakarane.

Se kommunens lokale forskrift