Nederst i denne artikkelen følger en tidslinje, som oppsummerer arbeidet NKK har gjort for å få en avklaring på spørsmål i bestemmelsene i LOV 2003-07-04 nr. 74 (Hundeloven).
 

IGP - Verdens største brukshundsport


IGP-prøver handler om å prøve hundens søkeevne, belastbarhet, selvsikkerhet, driftsanlegg, samarbeidsvilje og grepskvalitet. Hundesporten er laget slik den er for vise hundenes allsidighet. Rolig, konsentrert, selvstendig søk i gruppe A, samarbeidsvilje, presisjon og fart i gruppe B, og hundens driftsanlegg, belastbarhet og samarbeidsevne mm i gruppe C.
IGP er verdens største brukshundsport og FCIs (verdensomspennende hundeorganisasjon, som NKK er medlem av) offisielle brukshundsport. Brukshundsporten utøves over hele verden.
Det er strenge regler med hensyn til hundens egnethet for å prøves i programmet og hunder som viser uønsket adferd enten under eller etter prøven diskvalifiseres. Hunder som viser uønsket adferd blir automatisk diskvalifisert allerede under vesenstesten før prøven. Dette gjør at prøveprogrammet er svært godt egnet til å selektere de individene med ønsket adferd slik at det er mulig å avle hunder med de beste egenskaper. Det er i dag svært få hunder av brukshundrasene i tjeneste som ikke har overvekt av IGP-testede hunder på stamtavlen.
I IGP prøves hunden i spor, lydighet og i gruppe C (figurantarbeid) hvor alle deler teller like mye ved prøving av hunden. Det er ikke tillat med prøver i kun gruppe C.
 

Avklaring av spørsmål i bestemmelsene i LOV 2003-07-04 nr. 74 (Hundeloven)

NKK har helt siden ikrafttredelsen av hundeloven bedt om at myndighetene utarbeider retningslinjer for trening av IPO (nå IGP) gruppe C. NKK definerer IGP som et avlsprogram og en sport som ikke anses å falle inn under Hundelovens bestemmelser vedrørende farlige hunder, jf § 19. NKK mener at IGP gruppe C ikke er trening hvor hunden «er gitt trening i, eller for å angripe eller forsvare seg eller hundeholderen mot mennesker».
 

Viktig skille mellom IGP-programmet og tjenestehunder

Det må skilles klart mellom hunder trent etter IGP-programmet og tjenestehunder. En tjenestehund har til formål å forsvare både seg og fører og vil også gjøre dette i gitte situasjoner. Formålet med å trene en hund etter IGP-programmet er å finne egnede bruks, sport- og tjenestehunder som skal komme samfunnet til nytte. En IGP hund er testet med det formål å se hundens allsidighet og egenskaper, absolutt ikke med det formål å forsvare fører eller seg selv mot mennesker. For den uinnvidde kan det være vanskelig å se dette skillet, og derfor har NKK jobbet for å få dette klart definert i forhold til hundelovens bestemmelser om tiltak mot problematisk hundehold.
NKK har i flere år, se tidslinjen nedenfor, avventet retningslinjer for trening av IGP gruppe C. NKK hadde møte med Politidirektoratet (POD) i oktober. Etter møtet har NKK og POD hatt en god og fruktbar dialog, og NKK har et håp om at retningslinjene vil bli klare i løpet av 2019. Det er selvfølgelig beklagelig at NKK ikke har fått dette av POD, etter mer enn 20 år med sporten uten noen uheldige episoder med våre hunder. NKK har til og med tatt saken inn for Sivilombudsmannen og fått medhold. Inntil det foreligger slike retningslinjer for trening av IGP gruppe C er det NKKs egne retningslinjer som gjelder.
 

Tidslinje i saken

2004

4. mars 2004 NKK mottar høring – utkast til forskrift om hunder.
Svaret på denne høringen har vi ikke

6. november 2004 NKK mottar KG RIKs betenkning til hundeloven.

9. november 2004 møte med POD for å avklare uklarheter i forhold til hundeloven/hundeforskriften. Tilstede var Eivind Mjærum og Ole Arild Fosmo (NKK) og seksjonssjef Stein Talgø og politiinspektør Anne Liv Jacobsen (POD). Referat fra møtet i brev av 18/11-04.

2005

24. januar 2005 brev fra NKK til POD med tilsvar på noen av punktene i brev med referat av 18/11-04. Brevet står ubesvart.

2007

13. november 2007 søknad til POD om unntak fra bestemmelsene i LOV 2003-07-04 nr. 74

2008

4. februar 2008 NKK purrer på svar på søknaden av 24/1-15 og 13/11-07

26. mars 2008 mottar NKK svar på tidligere søknader hvor POD skriver: «Fra Politidirektoratets side vil det være en forutsetning for at tillatelse skal kunne gis, at treningen foregår i kontrollerte og organiserte former underlagt offentlig kontroll. Før det evt. åpnes for for å gi tillatelse må det derfor utarbeides nærmere vilkår for å kunne delta i treningen, og innholdet av denne.»
Vedlagt brevet ligger en anmodning fra justisdepartementet til POD om å åpne for trening ihht. NKKs IPO-program. Samt kopi av brev fra POD tilbake til Justisdep. På anmodningen. Her beskriver POD at det kan gis åpning for trening, etter fastsatte regler utarbeidet av POD, Politihøgskolen, Polititets hundetjeneste og NKK.

2009

8. juni 2009 sender NKK brev til POD med retningslinjer/vilkår for trening. I disse vilkårene blir RIK-lisens beskrevet for første gang.

26. juni 2009 mottar NKK brev fra POD med tilsvar på brev av 8/6-09, med spørsmål om man anser at tillatelse til trening er gitt.

1. oktober 2009 går til tilsvar til POD hvor det presiseres at det er brev av 8/6-09 er et ledd i søknad om tillatelse.

16. desember 2009 NKK purrer POD på søknad om unntak.

2010

17. juni 2010 mottar NKK et foreløpig svar fra POD, hvor «POD vil ta initiativ til samarbeid med aktuelle hundefaglige miljøer i politiet. I den anledning vil det også kunne bli aktuelt med videre dialog med NKK».

2011

10. oktober 2011 Ringt POD, purret på tlf til seksj.sjef Steinar Talgø. Vil se på saken.

4. november 2011 mottar NKK kopi av brev til Politimesterne i Hedmark, Romerike og Oslo, samt Politihøgskolen, med anmodning om bistand til utforming av vilkår for tillatelser etter hundeloven § 20.

8. november 2011 har avd.leder Njøten en samtale med Erna Gjesvold i politiet, og epost av samme dag uttrykkes det at NKK er glade for at arbeidet er kommet i gang for alvor. Og det navngis ressurspersoner fra NKKS egne miljøer – Hammerseng/Kjønstad.

2012

6. januar 2012 saksbehandler blir kontaktet av Bjørn Erik Frigaard i politiet, hvor samtalen oppsummeres i en epost med informasjon om opprettelse av klubb, hvordan trening organiseres og om KG RIK. Her er det også stilt spørsmål om svenskeskydd og mondioring i NKKs regi.

14. mars 2012 purrer NKK E. Gjesvold i politiet, hvor det etterlyses hvor i prosessen man er, og informasjon om videre fremdrift og tidsplan.

26. april 2012 ny purring fra NKK på epost av 8/11-11

7. august 2012 ny purring på epost av 8/11-11, 14/3-12 og 26/4-12.

2013

11. mars 2013 NKK sender brev til Sivilombudsmannen (SOM) med klage på håndtering av Søknad om unntak fra bestemmelsene i LOV 2003-07-04 nr. 74.
 
18. mars 2013 NKK mottar svar fra POD på brev av 11/3-13 til SOM. Beklager forsinkelse og lover høy prioritet når saksbehandler returnerer.
 
26. mars 2013 NKK mottar svar fra SOM, de finner grunn til å undersøke saken nærmere.
 
15. mai 2013 sender SOM oss brev med kopi av PODs tilsvar på vår klage.

29. mai 2013 NKK svarer på brev av 15/5-13.

25. juli 2013 sender SOM oss brev hvor det informeres om at saken antas avsluttet innen 6-8 uker.

25. september 2013 NKK mottar varsel fra SOM om forsinkelse i saken, ny behandlingstid på 6-8 uker.

21. oktober 2013 mottar NKK brev fra SOM med avsluttende brav til POD. SOM forutsetter at saken følges opp og gis prioritet, og krever å bli holdt orientert om det videre arbeidet.

2014

25. februar 2014 sender NKK på nytt purring til POD, med henvisning til det avsluttende brevet fra SOM.
 
28. mars 2014 mottar NKK tilsvar på purring av 28/3-14, hvor POD avventer Justisdept. Behandling.

2. mai 2014 NKK sender brev til Justisdept. Og ber om tilbakemelding på når det kan forventes en konklusjon i saken.

15. juli 2014 mottar NKK brev fra Justisdept. Hvor man skisserer en avklaring høsten 2014.

10. oktober 2014 NKK mottar kopi av brev fra SOM til POD hvor det etterlyses informasjon om sakens progresjon.

11. desember 2014 NKK mottar kopi av brev fra SOM til POD med purring på tilbakemelding på brev fra oktober 2014.

15. desember 2014 NKK mottar kopi av brev fra POD til SOM, hvor de fortsatt avventer svar fra Justisdept.

2015

5. mars 2015 NKK mottar kopi av brev fra Justisdept. Til POD. Her skisserer man at det er ønskelig med vandelskontroll, og POD bes fremme forslag til endring av hundeloven med sikte på å hjemle utstedelse av politiattest for personer involvert i treningen og hold av hunden.
De anser også at «politiet kan stille vilkår for å tillate angrepstrening».

9. mars 2015 retter NKK en epost henvendelse til seksjonssjef Steinar Talgø i POD hvor vi ber om å få oversendt kopi av forslaget som ble oversendt Justisdept.

9. mars 2015 mottar NKK svar på henvendelsen, der S. Talgø skriver: «…inntil vi har fått tilbakemelding fra Justisdepartementet, holdes dette internt mellom direktoratet og departementet.»

2017

13. januar 2017 sender NKK epost om innsynsbegjæring etter å ha blitt gjort kjent med at Økokrim har bedt POD om å fatte vedtak om å forby hundesporten IPO.

26. januar 2017 rettes ny henvendelse til Sissel Hammer i POD grunnet varsel om saksbehandlers fravær på henvendelsen av 13/1-17.

11. desember 2017 purrer NKK på henvendelse av 13/1 og 26/1.
 
14. desember 2017 mottar NKK svar fra saksbehandler i politiet, med henvisning til at saken vil bli behandlet etter at «straffesaken» med start i midten av januar er avgjort. Da vil NKK bli involvert, jmf. Tidligere brev mellom POD og SOM.
 
14. desember 2017 NKK besvarer eposten fra saksbehandler, og stiller spørsmål til hvilke regelverks kryssende interesser det er snakk om. Samt at vi ber om møte med POD i sakens anledning.

2018

23. mars 2018 NKK purrer på tilbakemelding på vår epost av 14/12-17.

23. mars 2018 videresender sin henvendelse til Kristin Kvigne i politiet grunnet varsel om fravær.

19.04.18 NKK ber igjen POD om møte. Epost sendt Kristin Kvigne.

02.05.18 Svar fra POD hvor de forespeiler møte innen utgangen av august.

03.05.18 NKK sender svar og ber om at møtet avholdes i mai/ juni.

02.08.18 POD bekrefter at det vil bli møte, men at dette ikke vil bli i august som tidligere skissert. POD opplyser å ville stille med seksjonssjef for juridisk forvaltningsseksjon, rådgiver, hundefaglig ekspertise fra Beredskap og politidistrikt samt representant fra Økokrim.
 
15.08.18 NKK purrer tilbakemelding på møtedato samt stiller spørsmål ved Økokrims rolle i saken.

04.09.18 NKK purrer nok en gang.

21.09.18 Tredje purring på et møte som ble skissert å skulle avholdes i august.

21.09.18 POD bekrefter møtedato!

10.10.18 NKK møter med 4 representanter i møte hos POD

12.10.18 NKK sender i brev oppsummering av møtet med POD – Brevet kan leses her
 
13.11.18 POD ber NKK lage informasjonsvideo som beskriver IPO- sporten.
 
26.11.18 NKK oversender informasjonsvideo til POD – Videoen kan sees her

2019

04.01.19 NKK etterspør status i saken hvor det tidligere ble skissert at POD skulle oversende saken til Justis og Beredskapsdepartementet før jul 2018.
 
07.01.19 POD besvarer henvendelsen. Saken er enda ikke sendt departementet.

30.01.19 NKK ber om tilbakemelding på hvor saken står. POD svarer følgende: «Førsteutkastet til notatet er nesten ferdig fra Politidirektoratets side. Vi sammenstiller delene så snart som mulig og vil gi NKK beskjed så snart notatet er sendt Justisdepartementet.»

22.03.19 NKK etterspør status i saken via e-post, og spør blant annet om å få en tilbakemelding på om Politidirektoratet har oversendt saken til Justisdepartemenetet. E-posten sendes også til Sivilombudsmannen med bakgrunn i brev av 21. oktober 2013.
 
22.03.19 POD besvarer henvendelsen. Saken er fortsatt ikke oversendt departementet. POD opplyser samtidig at det i tråd med at forvaltingsansvaret for hundeloven er flyttet, er Landbruks- og matdepartementet som skal håndtere saken.
 
27.03.19 POD gir via e-post NKK tilbakemelding om at saken denne dagen er oversendt Landbruks-og Matdepartementet (LMD). Videre sier POD at de vil ta kontakt med NKK når videre fremdrift i saken er avklart av LMD.

09.04.19 NKK ber om innsyn i saken POD har oversendt LMD
 
10.04.19 LMD avslår innsyn med hjemmel i Offentlighetslova § 15.
NKK påklager avslaget samme dag.
 
10.05.19 NKK får avslag på klagen, og får dermed ikke innsyn i saken POD har oversendt LMD. NKK får tilgang oversendelsesbrevet, men selve notatet får NKK ikke innsyn i.