IT-styringsgruppe

Illustasjon
Foto: iStock

NKK har en egen styringsgruppe for satsningen på NKKs IT-systemer.

 

IT Styringsgruppe

NKKs representantskapsmøte vedtok i 2012 å avsette midler til intensivert satsing på NKKs IT-systemer som skal understøtte klubbenes og medlemmenes aktiviteter.

I ekstraordinært representantskapsmøte 24. april 2014, sak nr. 3, ble det vedtatt følgende knyttet til IT-satsingen:

1) Bare prosjekter og arbeid knyttet til prosjekter som er foreslått av med­lems­klubbene gjennom BIT kan belastes/finansieres av NKKs prosjekt intensivert IT- satsing. Det er videre en forutsetning at prosjektet/arbeidet underlegges en fram­drifts­plan med tydelige deltidsfrister samt et totalbudsjett og delbudsjetter knyttet til deltids­fristene. Disse dokumentene skal godkjennes av HS og være HS’ bevilgnings grunnlag (budsjett) for prosjektet og delprosjekter samt grunnlag for tett oppfølging av prosjektet og for rapportering av framdrift og sluttprognose til medlemsklubbene.

2) HS skal på bakgrunn av sin vurdering av framdrift og pengebruk, jevnlig god­kjenne prosjektets videre bruk av midler. Styringsgruppa IT har ikke fullmakt til å pådra kostnader ut over det HS har stilt til rådighet.

3) All aktivitet i NKKs IT-satsningsprosjekt fryses umiddelbart og frem til følg­ende er på plass:

  • En strategi for satsingen.
  • Helheten i prosjektet er klar ved at medlemmene gjennom BIT har fått mulighet til å komme med sine ønsker og prioriteringer etter at prosjektet har forelagt medlemmene et realistisk anslag på hva NKK totalt sett kan levere inn­enfor prosjektets rammer.
  • Et fungerende system for å gi god informasjon raskt til medlemmene om fremdriften i prosjektet og arbeidet i BIT.

4) RS er positive til å forlenge rammen for IT-satsningsprosjektet. Sak om en kon­kret forlengelse (dato) av tidsrammen for prosjektet intensivert IT-satsning fremmes på ordi­nært RS i november 2014 som en del av en overordnet fremdriftsplan for pro­sjektet.

5) RS er positive til å se bort i fra tidligere vedtak om likviditetsgrense. Forslag til ny likviditetsgrense fremmes av HS på ordinært RS i november 2014. Forslaget må rede­gjøre for hvor mye penger som kan benyttes til intensivert IT-satsning.

6) HS sender snarest mulig medlemmene en status på prosjektet. Fokus skal være på hva som er utført og det skal følge med et tilstrekkelig detaljert regnskap som viser hvilke aktiviteter/prosjekter som til nå har blitt belastet satsingsprosjektet fra opp­starten og frem til dd. Det skal redegjøres for hvem som har tatt initiativet til de ulike akti­v­iteter/prosjekter.

I ordinært representantskapsmøte 9. november 2014, saf 5 f), ble det fattet oppfølgende vedtak for IT-satsingen:

1. Vedtaket  i sak nr. 3 i ekstraordinært RS opprettholdes.

2. Det utarbeides en strategi for satsingen straks overordnet strategi er vedtatt.

3. Rammen og plan for satsingen er:

  • Maksimalgrense for satsingen vedtatt av av RS 2012 15,0 MNOK
  • Bokført på satsingen 2013, 3,6MNOK + mva 4,5 MNOK
  • Bokført på satsingen i 2014, 1,5 MNOK + mva 1,9 MNOK
  • Investering i 2015 inntil 5,0 MNOK
  • Investering i 2016 inntil 3,5 MNOK
  • Rest investeringsramme 2017 0,1 MNOK
  • Årlig investeringsramme kan justeres av HS i forhold til virksomhetens behov for øvrige investeringer.

4.Tilgjengelig likviditet skal være minimum 6 MNOK. Dersom saldoen pr.1.1. i budsjettåret er under dette nivået begrenses midler til IT-satsingsprosjektet tilsvarende.

 

Våre samarbeidspartnere: