Norge har ikke følgende velferdsproblemer:

  • Løshunder
  • Rabies
  • Veddeløp for hund er forbudt
  • Pengepremier på hundekonkurranser (uansett type) er ikke vanlig
  • Shelters (kun noen få omplasseringssteder)
  • Valpefabrikker finnes nesten ikke, og dersom noen avdekkes finnes det mulighet for sanksjoner

Under ser du en oversikt over de viktigste tiltakene Norsk Kennel Klub har gjennomført de siste årene:

Rett rase til rett eier

NKK jobber kontinuerlig for å øke kunnskapen blant potensielle hundeeiere, slik at disse står bedre rustet til å velge riktig hund. NKK ønsker at kjøp av hund skal være en veloverveid handling, for at man skal lykkes som hundeeier og unngå omplasseringer. Brosjyren "Vil du bli hundeeier" og nettsiden "Kjøpehund.no" er utformet spesifikt for dette.

Økt rasekunnskap

Norsk Kennel Klubs medlemsklubber arrangerer en rekke kurs og aktiviteter for alle raser. En stor del av tilbudet er rettet mot valper og/eller ferske hundeeiere, og fokuserer på å gi hundeeiere den nødvendige kunnskap og kompetanse for å kunne ivareta hundens velferd i hverdagen.

Forebygging av atferdsproblemer

En forholdsvis stor prosentandel av hunder som avlives i Norge i dag avlives på grunn av atferdsproblemer. Norsk Kennel Klub mener at mange av disse hundene kunne ha unngått avliving om hundeeieren hadde hatt mer kompetanse på rasens iboende egenskaper og mentalitet. NKK arrangerer derfor atferdskonferanser, egnet for både erfarne oppdrettere og «vanlige» hundeeiere. Konferansene har hatt flere hundre deltakere.

Kunnskap om velferd

NKK jobber for økt kunnskap blant nye hundeeiere, både for at velferden skal ivaretas best mulig, og i forhold til dyrevelferdsloven. NKK har innført grunnleggende retningslinjer for hold og trening av hund som gjelder alle medlemmer. Dessuten sendes informasjonsbrosjyren "Velkommen valp" ut til alle valpekjøpere. NKK publiserer også relevante artikler i medlemsbladet Hundesport og på www.nkk.no.

Forsvar av hundeeieres rettigheter

Norsk Kennel Klub engasjerte seg også sterkt i Tønes-saken, hvor en hund ble ulovlig skutt og drept av en sauebonde i Rogaland. NKK uttalte seg til en rekke medier, og skrev også brev til politi og statsadvokat for å kreve saken etterforsket samt klage på henleggelsen av saken. NKK mener denne saken setter en uheldig presedens og er åpenbart lovstridig, og anser det som svært uheldig at forholdet ikke ble straffet.

Retten til å utøve naturlig atferd året rundt

Å bekjempe unødvendig ustrakt bruk av båndtvang er viktig for å gi hunder muligheten til å utøve naturlig atferd.

Villedende markedsføring av ”designerhunder”

Norsk Kennel Klub har siden 2015 jobbet for å bekjempe det vi mener er villedende markedsføring på finn.no, Norges største private annonsenettsted. NKK reagerer sterkt på at hunder markedsføres som 100 % allergivennlige, og at blandingshunder selges som «designerhunder» med garanti for både helse og bruksegenskaper. Etter at NKK tok kontakt med finn.no ble organisasjonen invitert til å komme med innspill til en klargjørende tekst som skal ligge tilgjengelig på finn.no. NKK har utarbeidet et utkast til tekst, men mener fremdeles ikke informasjonen kommer frem på Finn.nos sider.

Samarbeid med nasjonale dyrevelferdsaktører

I 2015 ble det etablert en samarbeidsgruppe med NKK og flere viktige aktører som også er opptatt av velferd både for hunder og andre dyr.  De andre aktørene er: NOAH, Dyrevernalliansen, Mattilsynet, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Rådet for dyreetikk, Dyrebeskyttelsen Norge og Smådyrpraktiserende veterinærers forening. Gruppen har konkrete planer om hvordan flere temaer for bedre velferd skal belyses i medier og i offentligheten generelt. Den har også blant annet utarbeidet en kronikk publisert på alle medlemmenes nettsider hvor det oppfordres til å ta et bevisst valg av både oppdretter og rase når man skal kjøpe hund.

Et talerør for hundens betydning for samfunnet

Norsk Kennel Klub arrangerer nasjonale konferanser med fokus på hundens viktige samfunnsrolle, og har de siste årene avholdt egne konferanser om hund og barn, samt hund og (menneske-)velferd. NKK taler også tydelig i saker i medier og alle andre sammenhenger hvor det avdekkes brudd på dyrevelferdsloven, og er glad for å se at slike forbrytelser i flere og flere tilfeller fører til adekvat straff.

Politisk arbeid med å fjerne liste over forbudte raser

Norge har siden 2003 hatt en hundelov med forbud mot seks raser, som av myndighetene er ansett for å være såkalt farlige. Norsk Kennel Klub er prinsipielt uenig i at en slik liste har en funksjon.

NKK utarbeidet i 2013 en erfaringsrapport om hundeloven, med fokus på at forbudet i praksis ikke har hatt noen effekt, noe vi også ser i andre land. NKK ønsker derfor raseforbudet opphevet.

Etter mye arbeid, ble det fremmet forslag om lovendring i 2016, av Venstres Sveinung Rotevatn. Dette ble tatt til etterretning av Stortinget som vedtok at regjeringen skulle gå gjennom hele hundeloven. Norsk Kennel Klub vil fortsette å holde trykket oppe på at en full revidering av hundeloven gjennomføres, og at man spesielt ser på raseforbudet og § 6 om båndtvang.

Praktisk bistand til hunder som blir urettmessig rammet av den uønskede hundeloven

Hundeloven stiller store – og i følge Norsk Kennel Klub umulige – krav til blandingshunder. Dette er også ett av NKKs argumenter for å avskaffe listen over forbudte raser; den er umulig å etterleve for blandingshundeiere da disse eierne må kunne dokumentere at deres hund ikke er innblandet en av rasene på forbudslisten.

NKK stilte i 2015 med tre sakkyndige i den såkalte ”Amy-saken”, hvor politiet tok en blandingshund fra sin eier. Årsaken var mistanke om at Amy var helt eller delvis american staffordshire terrier, som er en av rasene som er forbudt i Norge (jf. ovenstående punkt). NKKs tre sakkyndige var eksteriørdommere, som med sin rasekunnskap kunne avkrefte dette. Sakkyndiguttalelsen ble i denne forbindelse tillagt stor vekt, og hunden ble levert tilbake til eieren.

NKK er selvfølgelig glade for at denne saken fikk et lykkelig utfall, men vi mener at saken likevel er et skrekkeksempel som tydelig viser hvor rettsløse eiere av blandingshunder er, samt hvor vilkårlig disse sakene behandles i rettsvesenet. I tidligere saker har også uttalelser fra sakkyndige blitt avfeid. Denne saken kommer derfor til å bli brukt som argument for avskaffelse av raseforbudet.

Obligatorisk ID-merking av alle hunder

Norsk Kennel Klub har overfor myndighetene gitt uttrykk for at vi ønsker en obligatorisk ID-merking for alle hunder i Norge. I dag er det kun hunder registrert i NKKs register som er pålagt ID-merking.

Ulovlig innførsel av hunder

Smugling av hunder fra valpefabrikkerer blitt betraktelig redusert etter at både NKK og myndighetene de siste årene har bidratt til en generell heving av kunnskapsnivået blant publikum. Vi jobber også for å øke kunnskapen om hvilke risikoer som følger av import av såkalte "gatehunder” fra diverse land.