• Hvem har raseforvaltningsansvaret for CKCS i Norge?

Det er Norsk Cavalierklubb, i samarbeid med Norsk Kennel Klub. 

 • Hva innebærer egentlig et raseforvaltningsansvar?

Et raseforvaltningsansvar er et begrep vi opererer med innenfor Norsk Kennel Klub. Det er ingen offentlig definisjon på det. Slik NKK definere det, innebærer det at den som har raseforvaltningsansvaret, fører oppsyn med rasen, kartlegger problemer og utfordringer, og foreslår eventuelle helse- og avlstiltak. Klubben kan søke NKKs Sunnhetsutvalg om å få innført registreringsrestriksjoner, noe som fordrer et vedtak på klubbens årsmøte. 

 • Hvilke cavalierer kan delta i krysningsprosjektet?

Prosjekthunder av rasen cavalier som er scannet for SM/CM og med SM-grad 0 og 1 kan delta i prosjektet. Påfølgende generasjoner scannes og hunder med SM 0 eller 1 går videre i avl. Hjerteprogrammet for cavalier følges, unntatt for utkrysningshunder der det gjøres unntak for krav til 3 års debutalder. Øvrige helsekrav for cavalier skal også være oppfylt. Alle prosjekthunder skal være klinisk friske, ha godt gemytt og vil bli registrert med helseresultater i DogWeb.

 • Hvor henvender jeg meg om jeg har hund jeg ønsker å delta med i krysningsprosjektet?

Til Norsk Cavalierklubb, avlsradet@cavalierklubben.no  eller NKKs Helseavdeling, helse@nkk.no.

 • Hvilke raser krysses med cavalier i NKK/CKs prosjekt?

Foreløpig er disse rasene valgt ut: Kleinspitz, dansk-svensk gårdshund, cocker spaniel, lhasa apso, tibetansk spaniel, miniature american shepherd. Raseklubbene for de aktuelle klubbene har blitt forespurt, og har sagt ja til at deres raser kan inngå i prosjektet.

 • Hvorfor er disse rasene valgt ut?

Under følger en tabell over utvalgskriteriene. De rent fysiske ulikhetene, som ulike ører, pelser, farger etc. er av mindre betydning, da tidligere erfaringer viser at utseendemessige trekk er forholdsvis enkle å tilbakeføre etter 2-3 generasjoner. 

Utvalgskriterier
StørrelseMindre raser foretrekkes
HodefasongRaser med flat og lang skalle foretrekkes
HelseVelge bort raser med hjerte-, og/eller neurologiske tilstander. Eller andre større helseproblemer
GemyttRaser av selskapshunder foretrekkes
 • Har Mattilsynet godkjent krysningsprosjektet?

Mattilsynet gir ikke godkjenning til noen prosjekter utført av ikke-offentlige parter, så noen offentlig godkjenning foreligger ikke. Mattilsynet har imidlertid uttalt at de tolker dommen slik at krysningsprosjekter med cavalier ikke er ulovlig. Det har vært dialog mellom Mattilsynet, NKK og NCK omkring retningslinjer og ulike forutsetninger, men det er ansvaret til de som avler eller tilrettelegger for avl, å påse at avlen skjer innenfor gjeldende lover og regler.

 • Må Dyrebeskyttelsen Norge (DBN) godkjenne krysningsprosjektet?

Dyrebeskyttelsen er en privat organisasjon, i likhet med NKK og NCK. De har ingen myndighet til å pålegge andre parter å opptre på en bestemt måte. Så svaret er nei, DBN verken kan eller må godkjenne krysningsprosjektet. 

 • Er det kun NKK/Cavalierklubbens prosjekt som er godkjent?

Det er kun hunder fra dette prosjektet som vil bli registrert i NKK, og som inngår i den videre avlsplanen. Det står selvsagt alle andre fritt å avle etter eget forgodtbefinnende og forholde seg til Mattilsynet, NKK har ingen myndighet overfor oppdrettere som velger å stå utenfor. Hunder fra andre krysningsprosjekter vil ikke bli registrert i NKK.

 • Hvordan registreres krysningshundene i NKK?

De registreres i et eget krysningsregister, et X-register, som er under opprettelse. Når man har avlet tre generasjoner krysningshunder x cavalier, kan F4-generasjonen registreres i NKKs ordinære register som renraset cavalier dersom de oppfyller helsemessig kriterier, definert i en nærmere beskrivelse av prosjektet. Oppdrettere av prosjekthunder kan registrere valpekull og helseresultater i DogWeb kostnadsfritt. 

 • Går det an å registrere andre krysningshunder inn i prosjektet etter hvert?

Nei, det vil bare bli registrert inn hunder hvor NKK/NCK kan dokumentere hvilke hunder som har vært med fra starten av, og hvor alle helsekrav er innfridd fra første generasjon (F1).

 • Kan man registrere valper i Norges Hunders Landsforbund, og så omregistrere dem til NKK?

Nei. Det foreligger ingen avtale mellom NKK og NHL om omregistrering av hunder.

 • Hva er NKKs NOX-register, og kan man registrere andre cavalierkrysninger der?

NOX-registeret er et register hvor blandingshunder og hunder uten kjent opphav kan registreres for å få et nummer som gjør at de digitalt kan meldes på til spesielle aktiviteter som er åpne for alle typer hunder. Det er et register som ikke har noen tilknytning til avl, kun aktiviteter. Det blir ikke registrert avstamning i NOX-registeret, rase oppgis ikke, og hundene må være i konkurransealder (9 mnd) før de kan registreres der. 

 • Er det forventet å få renraset cavalier igjen, og ca. når er dette?

Prosjektet er et langvarig prosjekt pågående i minimum 4 generasjoner, det vil si ca. 9 til 12 år. Prosjektet evalueres i hver generasjon med mulighet for justeringer. Progresjon i avlsarbeidet vil derfor følges fortløpende og i hver generasjon når det er nok prosjekthunder tilgjengelig. Helsestatus på cavalier i 2023 er en 0-punkts måling og er sammenlikningsgrunnlag for vurdering av helsestatus på prosjekthunder videre. F4-generasjonen kan, om resultatet er vellykket i henhold til målsettingen, registreres på ordinær måte som cavalier.