Dommen fra Høyesterett oktober 2023 forbyr videre avl av cavalier king charles spaniel «slik avlen foregår i dag». Høyesterett vurderte sykdomsbyrden for rasen så omfattende at videre avl av rasen er i strid med §25 i Dyrevelferdsloven. Dommen sier at et krysningsprosjekt hvor man får en cavalierliknende rase, men uten de alvorlige sykdommene, nødvendigvis ikke vil komme i strid med dommen. I og med at dommen ikke gir mulighet for å avle cavalierer parallelt med krysningsprosjektet, er dette upløyd mark. 

Raskt etter at dommen var et faktum, utredet Norsk Cavalierklubb interessen blant sine oppdrettere for å drive fortsatt avl på sine cavalierer, men da i et krysningsprosjekt. Klubben så at oppdretterne ønsket dette. Samtidig arbeidet NKK sekretariatet med en vurdering av et krysningsprosjekt basert på helsefaglige, juridiske og sosiale aspekter. Med sosiale aspekter, menes her hensynet til oppdrettere, klubb og det generelle avlsmiljøet. Avl på rasen cavalier er ulovlig på grunn av for høy sykdomsbyrde. Krysningsprosjektet må derfor ha strenge helsekrav for hundene som skal delta. Norsk Cavalierklubb (NCk) og NKK sekretariat er klar over at strenge helsekrav til prosjekthundene kan føre til at oppslutningen om prosjektet av landets oppdrettere ikke blir så god som man håper. Man må derfor balansere hensynene til veterinærfaglige- og juridiske krav med krav og forventninger fra raseklubb, oppdrettere og medlemmer. I tillegg må prosjektet ikke risikere at NCk og NKK kommer på kant med lovverket. 

Det ble nedsatt en prosjektgruppe bestående av medlemmer fra NCKs styre og NKK sekretariat for å jobbe med en prosjektplan. Prosjektgruppen hadde også et møte med Mattilsynet for prinsipielle avklaringer.

Hovedstyrets vedtak

Krysningsprosjektets ytre rammer ble vedtatt av Hovedstyret i sak 186/23.

Vedtak:
Et krysningsprosjekt på Cavalier King Charles Spaniel kan igangsettes med følgende rammer;

Prosjekthunder av rasen cavalier som er scannet for SM/CM og med SM-grad 0 og 1 kan delta i prosjektet. Påfølgende generasjoner scannes og hunder med SM0 eller 1 går videre i avl. Hjerteprogrammet for cavalier følges, unntatt for utkrysningshunder der det gjøres unntak for krav til 3 års debutalder. Alle prosjekthunder skal være klinisk friske, ha godt gemytt og vil bli registrert med helseresultater i DogWeb.

NKK har det overordnede ansvar for krysningsprosjektet. NCk har ansvar for å utarbeide detaljene for krysningsprosjektet, og ansvar for godkjenning av disse ligger hos SU. NKK sekretariat bistår med veiledning og utredning etter behov. SU skal være referansegruppe for krysningsprosjektet. Status i prosjektet rapporteres kvartalsvis til NKK Hovedstyre.

For å bidra til å redusere oppdretternes kostnader, vil all registrering av krysningshunder (F0-F4) være kostnadsfritt i NKKs registreringssystemer.

Sunnhetsutvalgets vedtak

Prosjektplanen ble godkjent av NKK Sunnhetsutvalg i sak 03/24

Vedtak: 

Prosjektplanen justeres etter innspill fra SU på møtet. SU godkjenner at oppstart av prosjektet (utvalg og paring av hunder som danner grunnlag for F1-generasjonen) kan starte umiddelbart. Revidert prosjektplan legges frem på SU sitt ordinære møte 9. april 2024 til godkjenning. 

SU presiserer at SU sin oppgave som referansegruppe slik det er beskrevet i prosjektplanen ikke ligger innenfor SU sine arbeidsoppgaver og kan følgelig ikke aksepteres av SU. Prosjektgruppa kan etter behov skriftlig legge fram relevante spørsmål/ saker på SU sine ordinære møter. Det bør i størst mulig grad tilstrebes at faglige spørsmål besvares av og diskuteres med fagpersoner i NKKs sekretariat mellom de ordinære SU-møtene.

Underveis har NCk styret hatt hyppige møter med sine medlemmer og oppdrettere. Prosjektet ble også godkjent av NCk på et ekstraordinært årsmøte i januar 2024.