Det er viktig for oss å understreke at all utsetting av fugler følger strenge lover og regler, og i kontrollerte former. FKFs Lavlandsinstruks gir god veiledning for hvordan viltet ivaretas, og de strenge rammene som ligger til grunn for selve aktiviteten.

Fuglene som settes ut mange måneder for høstens aktiviteter, for å ha mulighet for å etablere seg i områdene, må ha god helse, god fjørdrakt og bra kondisjon. Dette gjelder også under aktivitetene.

Dersom værforholdene er dårlige avlyses aktivitetene for å hensynta fuglepopulasjonen. 

Lavlandstrening har blitt vurdert av ulike faginstanser i Norge

Fasaner og rapphøns er en del av faunaen i sørøstlige deler av Norge i dag, både gjennom naturlig bestandsvekst og gjennom utsetting av ny fugl. Rapphøns er beskrevet som en naturlig art i nærområdene rundt eldre tradisjonelt landbruk, men de har hatt problemer med å overleve i dagens intensive landbruksproduksjon uten særskilt tilrettelegging. (Kilde: NORGES FUGLELIV. Hoved red. Hjalmar Munthe-Kaas Lund. Oslo, Det Beste, 1971 12)

Hvorvidt fasan og rapphøns er ønsket som en naturlig del av norsk natur er omdiskutert. Diskusjonen går på hvorvidt vi skal kunne oppdrette dem og sette dem ut for å leve vilt i naturen igjen. Det er nylig skrevet to rapporter om temaet.

Uenighet i fagmiljøene

VKM konkluderer at utsetting av fasan og rapphøns utgjør en risiko for biologisk mangfold og for helsen og velferden til fuglene. Det kommer fram i en rapport som er levert på oppdrag fra Mattilsynet og Miljødirektoratet i 2022.

En nyere rapport fra Høgskolen i Innlandet (HINN), publisert vinteren 2022, konkluderer med at utsetting av rapphøns og fasan for trening og jaktprøver med fuglehund ikke truer biomangfoldet eller økosystemene i Norge. 

Rapporten fra HINN, viser også at det er fullt mulig å sette ut sunne fugler som ikke sprer sykdommer, og å sikre god dyrevelferd ved å tilpasse oppdretts- og utsettingsprogrammer som minimerer risikoen for spredning av ulike patogen. Det er også mulig å redusere risikoen for spredning av sykdommer blant gjeninnførte fugler ved hjelp av god hygiene på oppdrettsanlegg, veterinærundersøkelser og sikre bur. 

Høgskolen i Innlandet er klare på at utsetting av rapphøns og fasaner ikke truer norsk natur eller dyrevelferd.