Utsetting av fugler truer ikke biomangfoldet eller økosystemene

I Norge settes det ut i underkant av 6000 fugler og ingen dokumentasjon tilsier at dette har negativ påvirkning på norsk natur, eller representerer en trussel mot biomangfoldet eller økosystemene våre. Tvert imot viser forskning at bevaring av disse artene er bra for naturen og artsmangfoldet.

Utsetting av fasan og rapphøns er forenlig med god dyrevelferd 

Rapporten fra Høgskolen i Innlandet viser at det er fullt mulig å sette ut sunne fugler som ikke sprer sykdommer og sikre god dyrevelferd, ved å tilpasse oppdretts- og utsettingsprogrammer som minimerer risikoen for spredning av patogener. 

Utsetting av styrker artsmangfold

Rapporten viser at kontrollert fuglehundtrening kan ha positiv virkning for fasaner og rapphøns evne til å overleve i naturen, da møtet med stående hunder bidrar til at fuglene lærer å passe seg for rovvilt. Rapphøns er en naturlig del av den norske faunaen, men har i mange år vært ansett som regionalt utdødd. Utsetting av rapphøns i norske landbruksområder kan derfor bidra til å at denne arten kan reetablere seg som en naturlig art i Norge.