Tekst: Hilde Engeland, jurist NKK. Artikkelen stod på trykk i Hundesport 1/21.

Fra tid til annen mottar vi henvendelser fra både oppdrettere og valpekjøpere om hvilke regler som gjelder for å kunne kreve/ betale en sum penger ved ønsker om å reservere valp. 
 
Det er ikke uvanlig at oppdretter ønsker å sikre seg fra at potensielle valpekjøpere går fra en avtale om kjøp av valp, og på den måten krever en sum penger ved avtaleinngåelsen.  
Noen kjøpere ønsker på sin side å sikre at de får kjøpe drømmevalpen, og ønsker derfor å betale et forskudd på valpen i håp om at dette trygger kjøpet.  
 
Det benyttes ofte ulike uttrykk; depositum, forskudd, håndpenger, reservasjonsgebyr eller tilsvarende. I alle tilfeller er dette en sum penger som overføres fra kjøper til selger på tidspunktet en avtale om kjøp av valp eller hund kommer i stand. Utgangspunktet for innbetalingen er som hovedregel lik; en sum penger stilles som sikkerhet for å kunne få kjøpe valpen. 
 
I utgangspunktet er en innbetaling på forhånd uproblematisk. Tvisten oppstår først i de tilfeller hvor en av partene (kjøper eller selger) mener å ha rett på å beholde beløpet. I noen tilfeller er det oppdretter som ikke kan oppfylle salget, i andre tilfeller er det kjøper som trekker seg.  
 
Det er ikke først og fremst hva oppdretter har valgt å kalle «forskuddsbetalingen» som er avgjørende, men hva som er avtalt mellom partene.  
 
Det anbefales derfor at det inngås skriftlig avtale hvor vilkårene for kjøpet er tydeliggjort, herunder hva forskuddsbetalingen er for noe og hvem som har retten til pengene og på hvilke vilkår, tidlig i prosessen. Merk at det juridisk sett er inngått avtale ved at det gjennomføres en «forskuddsbetaling».

Skriv alltid kontrakt ved kjøp av hund

Normalt bør det derfor i en kjøpsavtale fremkomme om det skal innbetales forskudd og hva som skal skje dersom salget ikke kommer i stand. Det bør fremkomme tydelig hva som skal skje dersom kjøper uberettiget går fra kjøpet og hva som skal skje dersom selger går fra handelen.  
 
I utgangspunktet vil kjøper ha krav på tilbakebetalt innbetalingen dersom selger uberettiget går fra avtalen. Dersom kjøper uberettiget går fra kjøpet, kan selger kun holde tilbake innbetalingen dersom dette er avtalt, eller hvor oppdretter har krav på erstatning for avtalebruddet.  
 
Det er vanskelig å trekke en generell rettslig konklusjon. Det er i utgangspunktet ikke avgjørende hva innbetalingen er blitt kalt, men hva som er avtalt og hva som har vært/ er intensjonen med det innbetalte beløp som må legges til grunn i vurderingen av hvem som har rett til å beholde beløpet. 

NKK anbefaler at det alltid inngås skriftlige avtaler mellom kjøper og selger. I avtalen bør det opplyses om eventuell forskuddsbetaling og hva som skal skje om en av partene (berettiget eller uberettiget) tre ut av avtalen. 

Depositum

Depositum er en sum penger som stilles som sikkerhet for en bestemt ytelse. Dersom det innbetales depositum i forbindelse med avtale om kjøp av hund, er dette i praksis et forskudd som sikkerhet for at kjøpet skal gjennomføres.

Forskudd

Forskuddsbetaling vil si å betale for en vare eller tjeneste før denne blir levert. Når man inngår en kjøpskontrakt, avtaler man som regel betalingsbetingelsene samtidig. Man kan da avtale at betalingen skal skje før varene eller tjenesten har blitt levert, noe som kalles forskuddsbetaling.

Håndpenger

Håndpenger er et mindre forskudd på kjøpesummen, som blir betalt ved inngåelse av en kjøpekontrakt. Beløpet står som sikkerhet for selgeren for at kjøperen oppfyller sine forpliktelser etter kontrakten.

Reservasjonsgebyr

Reservasjonsgebyr er gjerne et mindre beløp som innbetales til selger. Hensikten er også med dette å sikre salget. Forskjellen fra de andre innbetalingene er at et reservasjonsgebyr gjerne ikke betales tilbake.