Mva-kompensasjon

Bunke med papirer og mapper
Foto: iStock

Søknadene om momskompensasjon sendes samlet til Lotteri- og Stiftelsestilsynet. Disse behandles i administrasjonen nå. Utbetaling skjer i midten av desember.

Administrasjonen samordner søknadene internt, og sender inn en felles søknad til Lotteri- og Stiftelsestilsynet for alle søknadsberettigede i Norsk Kennel Klub, som har sendt inn nedenstående i rett tid til momskompensasjon@nkk.no

Alle medlemmer i Norsk Kennel Klub kan søke om momskompensasjon gjennom administrasjonen. Det stilles krav til formalia for at søknaden blir behandlet. Først hos NKK, deretter gjennom revisjon av BDO og sist, men ikke minst i godkjenningsprosessen hos tilsynet. Følgende kreves:

 1. Klubb/region og eller forbund må være registrert i Frivillighetsregisteret for å kunne søke. Dette er gratis og man får også tilganger til andre støtteordninger ved å registrere klubben/regionen der. https://www.brreg.no/lag-og-foreninger/registrering-i-frivillighetsregisteret/
 2. Momskompensasjonsskjema fylles ut med opplysninger om klubben og søknadsbeløpet. Grunnlaget på søknadsskjemaet må stemme med driftskostnadene i resultatregnskapet, dvs. det er totale driftskostnader som skal være grunnlaget minus finanskostnader (kjøp av tomt eller bygninger skal ikke være med i grunnlaget)
 3. Resultatregnskapet må signeres av hele styret og vedlegges søknaden.
 4. Lotteri- og stiftelsestilsynet har anbefalt at klubber/forbund/regioner som har utsatt sine ordinære årsmøter sender inn årsregnskap og årsberetning for 2019 signert av sittende styre, og at godkjenning fra årsmøtet ettersendes. Dersom det blir endringer i regnskapet etter avholdt årsmøte, kan dette endres på et senere tidspunkt i søknadsskjemaet.
 5. Signert revisjonsberetning må følge søknaden.
  NB! Alle vedlegg må ha fullt navn på klubben.

Vær nøye med søknaden og vedleggene, følg malen over.

OBS!
Det kan ikke søkes om momskompensasjon flere steder samme år, så om man har muligheten til å søke hos flere sentralledd, må dere ta et valg hvor det gjøres. Om noen får kompensasjon gjennom flere søknader, må det man har fått for mye tilbakebetales til Lotteri- og stiftelsestilsynet.

Søknadsfristen er 1. juni 2020, og må overholdes, søknader som kommer etter dette, vil ikke bli behandlet.

Søknadene skal skje elektronisk, og sendes til følgende mailadr: momskompensasjon@nkk.no

Søknadsskjema finner dere under dokumenter.


Det anbefales å lese følgende nøye:

Tips om utfylling av søknaden:

 1. a) Fyll ut all informasjon på skjemaet.

  b) Under punktet for epost, må epostadressen dere opererer med gjennom klubb, region eller forbund komme tydelig frem, sett gjerne også på privat epost adresse, slik at vi sikrer kontakt om dette er nødvendig for behandling av søknaden.

  c) Det står at det er totale driftskostnader som skal være grunnlaget. Her skal det altså ikke trekkes ut det dere ikke har betalt moms for, gjør dere det vil dere få mindre kompensasjon enn det dere egentlig har krav på.
  Årsaken til dette er at det brukes en forenklet søknad der Lotteri- og Stiftelsestilsynet tar utgangspunkt i at totale driftskostnader inneholder kostnader som ikke har moms, og av den grunn trekker de fra en ganske stor prosent av grunnbeløpet før de beregner hva som skal utgjøre momskompensasjonen.
  Størrelsen på prosenten de trekker fra grunnlaget, kan variere noe fra år til år da det er avhengig av hvilket beløp myndighetene bevilger til momskompensasjon.
  Prosentmessig vil det være likt for alle søkere, det betyr at uansett om dere oppgir med eller uten moms trekker de fra den faste prosenten, derfor er det viktig å ta med totale driftskostnader.
  Har dere driftskostnader som innbefatter kjøp av tomt, bygg eller annet anlegg kan ikke disse tas med i grunnlaget, ei heller avskrivninger på dette.

2. Regnskap som legges ved resultatregnskap/driftsregnskap:

a) Det må gå klart frem av regnskapet hva som er totale kostnader da det er dette som er grunnlaget for søknaden.
Det skal ikke være slik at det er vanskelig å sammenligne regnskap og søknadsskjema.
Dvs. totale driftskostnader i regnskapet skal være samme som dere bruker som grunnlag på søknadsskjemaet.

b) Resultatregnskapet må være signert av hele det sittende styret på søknadstidspunktet.

BDO, NKKs revisjonsselskap godkjenner ikke en søknad som mangler korrekt signatur på regnskapet, dette medfører da at man ikke får momskompensasjon dette året.

Referat/protokoll årsmøte skal være signert i henhold til vedtektene hos den enkelte klubb, region, forbund, ved mangel av signatur blir ikke søknaden godkjent.

Dersom du er usikker på hvordan søknaden skal se ut, se eksempel her.  (XLSX, 14KB)

 

Ofte stilte spørsmål:

 1. Hvorfor må man levere inn søknaden innen juni?
  Administrasjonen trenger tid på å behandle alle søknadene som kommer inn. Har vi spørsmål til det dere har sendt inn må vi ha tid til å etterlyse mangler og gi dere tid til å rette opp eventuelle feil.

  Videre må administrasjonen ha tilstrekkelig tid til å sette opp fellessøknaden slik at alt er klart til vår revisor kommer og tar gjennomgang på vår søknad. Revisor skal deretter skrive revisjonsrapport som skal følge den offisielle søknaden som blir sendt inn til Lotteri- og Stiftelsestilsynet 1. september.
   
 2. Hvorfor må hele styret signere regnskapet?
  Revisor ber om dette fordi: Signaturene er en bekreftelse som viser at hele styret står bak søknaden, og hele styret er ansvarlig for at opplysningene som blir gitt er riktige.
   
 3. Hvorfor holder det ikke med revisors signatur?
  Det stilles ikke samme krav til en revisor i frivillig organisasjoner, det vil si at et årsmøte kan utnevne en til revisor, uavhengig av om vedkommende faktisk er det.

  Om dere vil vite mer om ordningen finner dere mer info her: https://lottstift.no/momskompensasjon/

Som kontaktinformasjon, oppgi epostadressen dere har gjennom NKK, viktig at epostadressen brukes og følges opp også i ferieavvikling. Husk at videresending av epost er et valg dere kan sette opp i epostsystemet dere bruker, slik at dere sikrer at dere får den informasjonen dere trenger.

Dere er også velkomne til å ta kontakt på momskompensasjon@nkk.no om dere lurer på noe.

 

Våre samarbeidspartnere: