Vi ønsker velkommen til årsmøte i Norsk Kennel Klub region Østfold mandag 14. februar 2011
kl 19.00.

Møtet holdes i Fredrikstad og Omegns Brukshundklubbs lokaler i Fredrikstad, gamle Evenrød skole på Veum.
Dagsorden:

1. Konstituering av årsmøtet

a. Godkjenning av innkalling og saksliste

b. Valg av ordstyrer

c. Valg av referent

d. Valg av to protokollunderskrivere

2. Behandling av regionstyrets årsberetning for 2010

3. Behandling av regnskap for 2010 med revisjonserklæring

4. Behandling av innkomne saker

5. Valg av

a. Leder for 2 år

b. 3 styremedlemmer for 2 år

c. 2 varamedlem for 1 år

d. Valgkomite på 2 medlemmer for 2 år og varamedlem for 1 år

e. Revisor og vararevisor for 1 år

f. Regionrepresentant og vararepresentant til NKKs Representantskap (RS).

Årsmøtet består i henhold til lovenes §9.2 av valgte delegater fra hver av regionens medlemsklubber, hver klubb har 1-3 delegater i årsmøtet avhengig av antall medlemmer pr 31.12.

Det kan kun stemmes ved personlig frammøte av representant.

Ved valg av representanter til NKKs RS fra regionen har kun delegater fra de geografiske (lokale) orienterte hundeklubbene stemmerett (§10.2).

Vi viser for øvrig til nærmere bestemmelser i lovenes §§ 8, 9 og 10.

Av hensyn til avvikling av årsmøtet ber vi klubbene om å sende inn antall og navn på sine delegater til vår e-postadresse nkk.ostfold@klubb.nkk.no   senest fredag 11. februar.

Vel møtt til årsmøte i Norsk Kennel Klub region Østfold.

Etter årsmøtet byr vi på kaffe/mineralvann og kaker, samt uformelt møte.

Med vennlig hilsen

Regionstyret

Freddy Christensen

leder av NKK region Østfold.

Kopi: Norsk Kennel Klub v/Øystein Eikeseth