Gruppen avla sin rapport til Hovedstyret i april, og styret besluttet å fremlegge rapporten i sin helhet for Representantskapsmøtet. Slik kan klubber, forbund, regioner, enkeltmedlemmer og øvrige interessenter få innsyn i vurderinger og funn. Prosjektet god medlemsstyring og organisasjonsledelse ble avgrenset til tillitsvalgte organer. Arbeid i sekretariatet har ikke vært med i prosjektgruppens vurderinger, da dette er generalsekretærens ansvar. 

Prosjektarbeidet

Prosjektgruppen har bestått av leder Lisa Husby (ekstern), og medlemmer Endre Stakkerud (Norske Elghundklubbers Forbund) og Kathrin Pedersen (sekretariatet). Underveis har prosjektgruppen rapportert til en styringsgruppe bestående av medlemmer fra Hovedstyret.

Prosjektgruppen har hatt i underkant av tre måneder på å gjennomføre prosjektet, og det har derfor ikke vært tid til en prosess med bred høring med skriftlige innspill fra NKKs organer. Prosjektgruppen understreker at dette kan sies å være en metodisk svakhet, men mener at gruppens funn likevel er såpass klare på visse områder at det er viktig å ta dem i betraktning. 

Rapporten kan leses i sin helhet her.

Funn og tiltak

Rapporten understreker innledningsvis at NKK i dag ikke fungerer optimalt, og at det påvirker hele organisasjonen. De påpeker at det er alvorlige mangler ved Hovedstyrets mulighet og evne til å styre organisasjonen, og at tilsvarende gjelder generalsekretærens mulighet til styring av sekretariatet. 

Prosjektgruppen anbefaler tiltak på områdene

  • Saksbehandling og saksflyt i alle ledd i organisasjonen
  • Revidering av mandater til HS-oppnevnte organer, samt tydeliggjøring av delegasjoner til disse
  • Revidering/etablering av instrukser til alle RS-valgte organer, inklusive RS-ordførerskapet og Hovedstyret, samt instruks for generalsekretær
  • Etablering av etiske retningslinjer for alle organisasjonsledd, herunder habilitetsrutiner, taushetserklæringer og planer for kulturarbeid
  • Søkelys på rolleforståelse i alle ledd i organisasjonen
  • Etablere internkontrollrutiner
  • Etablere faste møteplasser mellom ulike ledd i organisasjonen
  • Kartlegge IT-systemer, digitaliseringsmuligheter og GDPR-rutiner og etablere ny IT-strategi

 

Hovedstyrets leder Nils Erik Haagenrud takket prosjektgruppen for rapporten, som gir et godt utgangspunkt for utvikling av NKK. 

Hovedstyret og sekretariatet er allerede i gang med flere tiltak prosjektgruppen har anbefalt.