Tekst: Anne Buvik

NKK er en av Norges største frivillige organisasjoner. I mer enn 120 år har NKK lagt til rette for organisert avl av stambokførte hunder. Med økende velferd i samfunnet og økende økonomisk evne, har hunders helse og velferd fått en stadig større plass i folks bevissthet. 

En pådriver for hundehelse

Siden 1960-tallet har NKK vært pådriver for screening og registrering av helseresultater hos hund. I dag registreres blant annet resultatet av hofte- og albuerøntgen, øyeundersøkelser, BOAS-tester og en rekke ulike DNA-tester. Det brukes millioner på helserelaterte undersøkelser og kunnskapsheving. All vår erfaring tilsier imidlertid at det tar tid å få til endringer om man ønsker å beholde kontroll og oversikt.

NKK har en database, DogWeb, som ligger åpen og søkbar for alle interesserte. Her kan man på et øyeblikk sjekke avstamning, resultater av overnevnte helseundersøkelser, se hvor mange avkom en hund har, kan sjekke om den er innavlet og se dens resultater på utstilling eller prøver. Dette har vært et utrolig nyttig hjelpemiddel og gitt en helt ny åpenhet rundt hundeavlen.

Alle hunder registrert i NKK må være ID-merket med mikrochip. Det gir en sikker identifikasjon av hunden, dens avstamning, helsestatus og eier/oppdretter. NKK har i en årrekke vært en pådriver overfor myndighetene for å få gjort ID-merking obligatorisk for alle hunder. Med de åpenbare fordeler det ville hatt for dyrevelferden, men uten å vinne gehør hos myndighetene.

Hundeutstilling blir ofte fremstilt som et sted hvor usunne hunder vinner priser og ekstreme trekk fremelskes. De skandinaviske kennelklubbene igangsatte i 2008 et prosjekt som skulle sikre at alle dommere er oppmerksomme på faren ved overdrivelser og ekstreme anatomiske trekk, og sørge for at disse hundene ikke premieres høyt. Dette arbeidet har gitt synlige og målbare positive resultater på ganske kort tid, og skal utvikles ytterligere. 

Kontrollert avl er god hundevelferd

NKK har gjort stadig flere vedtak som styrer hundeavlen på en måte som fremmer god dyrevelferd. Det er satt en nedre og øvre aldersgrense for når en tispe kan benyttes i avl, hvor mange kull hun kan ha, og hvor hyppig hun kan ha kull. Det finnes en øvre grense for innavlsgrad, og svært nære parringer, som i tidligere tider ikke var uvanlig, er ikke lenger tillat.

For hunder som ikke er registret i NKK, finnes ikke noen slik kontrollmulighet. Dette åpner for en kynisk og uetisk avl og rovdrift på avlstisper, noe som finner sted jevnlig, både i Norge og ikke minst i utlandet. 

Tradisjonelt har vi i Norge hatt en stor andel registrerte hunder i populasjonen. De siste årene har imidlertid trenden vært at stadig flere kjøper hunder som ikke er registrerte, eller fantasifulle blandinger med trendy navn.

Ser man til utlandet, spesielt utenfor Skandinavia, er overpopulasjon av hunder, overfylte valpefabrikker og omplasseringssentra et helt vanlig samfunnsproblem, og i aller høyeste grad et hundevelferdsproblem. Mange slike hunder finner veien til Norge, ofte som innsmuglede valper med lidelser og sykdommer som truer både dyrs og menneskers helse.

NKK, som også har flere veterinærer ansatt, er en pådriver og særdeles viktig aktør i arbeidet for god hundevelferd. Man tar de utfordringer som finnes i enkelte raser på største alvor. Det er fortsatt mye å gripe fatt i. NKK ønsker å være ledende i dette arbeidet. Samtidig er det viktig å være klar over at NKK er en frivillig organisasjon, som ikke har noen form for myndighet overfor hunder og hundeeiere i Norge på generell basis. De eneste sanksjonsmuligheter NKK har, er å nekte personer medlemskap i sine klubber eller nekte å registrere hunder i sitt register. 

Et regelverk som forplikter

Det finnes mange eksempler på oppdrettere som har forsvunnet ut av NKKs system etter at de har fått underkjent uakseptabel avl. De har fortsatt sin skadelige virksomhet på utsiden, helt uten kontroll. Svekker man NKKs virksomhet, vil denne utviklingen kunne ekspandere.

Et felles mål

NKK ønsker å fortsette samarbeidet med myndigheter, veterinærer og organisasjoner for et felles mål. Et godt og konstruktivt samarbeid forutsetter imidlertid at organisasjonen brukes aktivt og blir lyttet til, og at kompetansen, erfaringen og kunnskapen blir verdsatt. For der er NKK ledende i Norge.