IT-investeringsbudsjett

Investeringer innen IT-utvikling skal gjøre det mulig å overføre oppgaver fra NKK administrasjonen til komiteer og utvalg, kompetansegrupper, og til regioner, klubber og forbund, i tråd med arbeidsgruppe 1 sine innspill. I tillegg skal det legges til rette for at regioner, klubber og forbund skal kunne ta over internasjonale og nordiske utstillinger innen 1. juni 2021. Fagsystemet og Arra må videreutvikles og åpnes mer opp, og nye verktøy må på plass for å nå målene for fremtidens NKK. 

Arbeidet starter i 2021, og vil pågå i flere år. Det er viktig å merke seg at investeringene kommer i tillegg til ordinær drift, feilretting og tilrettelegging som foregår som en del av vedlikeholdet av IT-systemene.

Budsjettert investering i Fagsystemet og Dogweb Arra

Overordnede tilpasninger i Fagsystemet for at klubber, forbund, regioner, komiteer og kompetansegrupper kan løse oppgaver uten NKK saksbehandler.

Klubber, forbund og regioner, samt Hovedstyret og arbeidsgruppen som har jobbet i september har alle ytret ønsker om å kunne gjøre flere endringer, godkjenninger, innlegginger mv. i Fagsystemet uten å være avhengige av saksbehandling i NKK administrasjonen.
Omleggingen vil medføre at en rekke manuelle funksjoner automatiseres med kontrollfunksjonalitet. For å sikre overholdelse av både NKKs regelverk og ikke minst personvernreglene kreves det utvikling av bl.a. rollebasert innlogging og logging for flere deler av Fagsystemet/Dogweb Arra.

 

1 000 000

Spesifikke tilpasninger i Fagsystemet
For at klubber, forbund, regioner og enkeltpersoner skal kunne legge inn data og finne igjen både egne data og statistikker, skal det gjøres en vesentlig utvikling av selvbetjente elektroniske løsninger. Løsningene vil bl.a. gi mer fleksibilitet i forhold til innlegging av arrangementer i NKKs terminlister og gjøre klubbene i stand til selv å hente ut informasjon til f.eks. arbeid med RAS, samt andre rapporter. I tillegg tilrettelegges for elektronisk søknad om kennelnavn og elektronisk søkeprosedyre for ettersøkshundekvipasjer.

 

880 000

Spesifikke tilpasninger av Dogweb Arra
Nyutvikling av systemer og tilpasning av eksisterende systemer for ulike prøveprogrammer, samt evt. innkjøp av eksterne systemer for ulike prøveprogrammer.

 

1 600 000

Endring/tilrettelegging av Fagsystemet for helse og registreringstjenester

Det skal utvikles løsning for registrering av flere rasespesifikke helsetester og diagnoser i NKKs veterinærportal. Det skal også utvikles nytt design for NKK stamtavler, og et sideregister for raser som ikke er godkjent i FCI, men som godkjennes av NKK.
 

470 000

Ferdigstilling av påbegynte prosjekter
Sentrale prosjekter måtte stanses da NKKs økonomiske situasjon ble rammet av koronapandemien. Arbeidet gjenopptas i 2021. Her ligger f.eks. prosjekter som sparer saksbehandlingstid i NKK, som elektroniske røntgenbilder, og sikker innlogging til klubbadministrasjonsverktøyet, samt flere rasespesifikke prøvetyper.

 

250 000

Totale investeringer i Fagsystemer/Dogweb Arra mv.

4 200 000

 

 

Budsjettert investering i nye systemer

 

Saksbehandlingsportaler
I dag må klubber, forbund og regioner, samt komiteer, utvalg og kompetansegrupper håndtere relativt omfattende prosesser via epost og dokumentdeling. For å unngå både at sakene blir liggende i epost til saksbehandler i NKK sentralt sammen med andre løpende henvendelser, og for å få en god oversikt over prosess, tidslinjer, dialog, dokumentasjon og prosjektstyring, utvikles egne saksbehandlingsportaler. Portalene er bygget på samme lest, men vil tilpasses det enkelte fagområde ut fra en prosjektstyringstankegang, og med tilgang for alle involverte.
Saksbehandlingsportal for disiplinærsaker er nær ferdigstilt. Det budsjetteres i 2021 med saksbehandlingsportaler for ytterligere to fagområder, herunder for Dommerutdanningskomiteen.
Løsningen inneholder sikker pålogging med BankID, kobling til Fagsystemer og NKK Min side og relevante ressurser

 

1 200 000

Samhandling og kommunikasjon for komiteer, utvalg og kompetansegrupper
Hovedstyret, NSU og andre organisasjonsledd har i 2020 etablert samhandlingsplattform basert på Teams/Office 365. Plattformen inneholder digitale møterom, fildelingsområder, «chatterom», og gir en god oversikt over historikk på hendelser. Det planlegges å utvide funksjonaliteten til å omfatte ytterligere åtte av NKKs komiteer, utvalg og kompetansegrupper i 2021.

 

400 000

GDPR-tilpasninger
Tilpasning av eksisterende og nye systemer for å ivareta personvernreglene

 

100 000

Nye prosjekter for selvbetjening/avbyråkratisering av prosesser
Avsatte midler til forenkling av rutiner og prosesser i forbindelse med endringer i NKKs administrasjon og overføring av oppgaver til andre deler av organisasjonen.

 

400 000

Totale investeringer i nye systemer for klubber, forbund, regioner, komiteer, utvalg og kompetansegrupper

2 100 000

 

Våre samarbeidspartnere: